Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 6 april 2018 beslutat att:

 • Reservera 2000 € för ett personalmöte med Jonas Weckström från WISE Consulting;
 • Anteckna SO:s närvaro i Vasa och de resekostnader de medför till kännedom;
 • Välja Jeremy Nyman som årsfestmarskalk för ÅAS100;
 • Inte sponsorera Dendriticum vid Åbo Akademi r.f:s årsfest;
 • Stöda kampanjen för en ny translag;
 • Utarbeta en uppdaterad version av ÅAS jämlikhetsplan som sedan presenteras för fullmäktige;
 • Införskaffa 8 st fodral för bärbara datorer;
 • Sända sitt utlåtande ”E-tentamen – vägen till smidigare examination” till rektoratet, ÅA:s styrelse, fakulteternas ämnesansvariga, utbildningslinjeansvariga och dekanerna;
 • Sända sitt utlåtande ”Jämlika möjligheter att påverka verkställandet av visionen för högre utbildning och forskning” till Undervisnings- och kulturministeriet, ÅA:s rektor, FSF och Svenska Finlands folkting;
 • Godkänna utkastet till OVVS:s kommunalpolitiska program, med ändringar, och att styrelsen återkommer till frågan när det slutliga utkastet är framställt;
 • Dela ut specialföreningsmedel 2018;
 • Reservera totalt 80 € för arrangerandet av Pub Quiz på Kåren 18 april 2018;
 • Ordna wappmingel för kårkansliet i Åbo 30 april och för ändamålet reservera 30 €;
 • Återremittera ärendet om budget för Wappen på Vårdberget;
 • Godkänna budgeten för Wappmiddag på Kåren;
 • Fullmäktigeledamot Jessica Nielsen representerar ÅAS på Dendriticums XLVIII årsmiddag på egen bekostnad;
 • Ingen deltar i SOOL:s förbundsdagar;
 • Ingen deltar i träff om Åbo stads klimatpolitik.