Det finns två bra verktyg för att påverka din utbildning på ÅA: ämnesmöten och kursutvärderingar. Men – hur ska ett ämnesmöte se ut och vart går riktigt kursutvärderingarna? Hur vet man att dom används och hur får man ta del av resultaten? Här kommer lite information om hur saker och ting ska gå till på ÅA!

Ämnesmöten

Ämnesmöten är möten mellan studerande och personal inom ett visst ämne. Möten skall ordnas två gånger i året – en gång på hösten och en gång på våren. Om ditt ämne inte ordnar ämnesmöten bryter de mot förvaltningsinstruktionens 11 §.

I förvaltningsinstruktionens 11 § står det alltså att det är ämnesansvarigas uppgift att sammankalla ämnets personal och studerande till ämnesmöte en gång per termin. Om ditt ämne inte har ordnat sitt ämnesmöte för våren ännu, lönar det sig alltså att gå och knacka på ämnesansvarigas dörr, mejla eller på annat sätt ta kontakt med hen för att påminna om att möten bör ordnas. Det kan också vara bra att i samma veva påpeka att ett ämnesmöte i slutet av maj tekniskt sett uppfyller kriterierna för ett ämnesmöte, men att det kanske inte är så schysst att ordna det då majoriteten av studerandena redan inlett sin sommar.

Avsikten med ämnesmöten är att tillsammans med studerande och personal på ämnet reflektera över saker som påverkar vardagen. Mötet skall vara öppet för alla och det ska vara lätt att delta. En ärendelista skall skickas ut före mötet och det ska också skickas ut en kort sammanfattning på vad som diskuterades under mötet efteråt så att även de som inte deltog på mötet får ta del av informationen. I protokollet från grundutbildningsnämndens möte 19.5.2017 (ärende 3) finns en längre lista om vad man kan diskutera på själva mötet, men här kommer några exempel:

  • Utvecklingsidéer för ämnet då det kommer till undervisning och praktik
  • Resultat från studieklimatsundersökningar, kursutvärderingar och andra uppföljningar
  • Hur studiegången ser ut och arbetsbördans fördelning

Kort och gott är mötena alltså en möjlighet att ta upp problem, utvecklingsidéer och positiv feedback angående just ditt ämne och hur studierna ser ut där. Det är också ett bra tillfälle att få information om förändringar inom ämnet, t.ex. information om att en ny universitetslärare eller professor ska rekryteras eller om någon ska gå i pension.

Kursutvärderingar

Fr.o.m. årsskiftet skickas det ut en kursutvärdering för alla kursdeltagare som registrerat sig på en kurs via Minplan (som på hösten kommer att ersättas av Peppi) på hela ÅA. Läraren för kursen kan använda sig av basmodellen som används på hela ÅA och lägga till egna frågor om hen så tycker. Oberoende så får alltså alla som är registrerade på kursen rätt att svara på kursutvärderingen i Selfservice. Det skickas också en påminnelse till abo-mejlen en vecka efter att kursutvärderingen öppnat.

Då utvärderingstiden går ut blir rapporter om resultatet tillgängliga i Selfservice för studenter, lärare, utbildningslinjeansvariga och ämnesansvarig. I examensstadgans 7§ definieras ämnesansvarigas uppgifter och där står att en av uppgifterna är att föra diskussioner med lärarna på basis av resultatet från kursutvärderingarna.

I examensstadgans 44 § står det att ”Kursens lärare och studerande får ta del av sammanställningar av genomförd kursutvärdering. Utbildningslinjeansvarig, magisterprogramansvarig och ämnesansvarig ska använda resultaten från responsinsamlingen för utveckling av utbildningen. Resultat och utvecklingsförslag presenteras och diskuteras årligen på gemensamma enhetsmöten [ämnesmöten] med lärarna och studerandena.”

Kursutvärderingarna ska alltså grundligt behandlas både bland ämnets personal och tillsammans med studerande. På en del ämnen presenterar man också feedback från tidigare år och hur den feedbacken beaktats i kursplaneringen vid kursstarten. Om du tycker att det är en bra idé och vill att ett liknande system ska tas i bruk inom ditt (huvud/bi)ämne kan du alltså ta upp det på ett ämnesmöte!

Ha en skön fortsättning på veckan och så ses vi på campus!

Helmi Andersson
Studierelaterade ärenden, högskolepolitik
samt internationella ärenden