Godkänt på styrelsens möte 12/18 och skickat till fakulteternas ämnesansvariga, utbildningslinjeansvariga, dekanerna, rektoratet och ÅA:s styrelse.

Efter att ha träffat studentrepresentanter, specialföreningsaktiva samt övriga studerande vid Åbo Akademi finns det en klar önskan bland studenter att i större utsträckning ta i bruk e-tentamen som alternativ till traditionella skriftliga tentamina. Detta gäller framförallt kurser med få deltagare, läskurser och kurser där ingen kurstentamen ordnas.

Många studerande går kurser på olika ämnen och även olika fakulteter och det händer lätt att kurser krockar. För att möjliggöra en flexiblare studiegång, jämnare arbetsbörda och för att undvika tentkrockar vill Åbo Akademis Studentkår uppmuntra till användningen av e-tentamen i större utsträckning, speciellt under sommarmånaderna.

Vad är e-tentamen?

E-tentamen, dvs. elektronisk tentamen, är en tentamen som sker elektroniskt i ett videoövervakat utrymme. Studenten kan alltså själv välja (inom vissa tidsramar) tidpunkten för tentamen, vilket möjliggör flexiblare studiegång och mindre tentamenskrockar.

Guider till hur programmet för e-tent används och kontaktuppgifter för rådgivning finns på Åbo Akademis hemsida. E-tenter skapas och utförs i programmet Exam. Det är enkelt att skapa en e-tentamen och rätta den i programmet. Här finns en kort guide till hur du använder Exam.

Orolig för fusk? E-tentamensutrymmen är videoövervakade. Inspelningen sparas på en hårdskiva och som lärare kan du också följa med utförandet av tenten i realtid. Studerande får inte lämna tentutrymmet under tentamen och studenten skall också säkerställa sin identitet med studiekort.

Orolig för att studerande sprider tentfrågorna vidare? Det är möjligt att skapa ett frågebatteri från vilket programmet sedan slumpar ut frågor till varje tentamen. På det här sättet blir inte varenda en tentamen likadan. Dessutom har studerande redan nu rätten att ta med sig frågorna från en tentamen och tentarkiv upprätthålls av de flesta studentföreningarna vid Akademin. Tentfrågorna finns alltså redan ute bland studerande. På universitetsnivå kan man anta att tentfrågorna inte går att besvaras utan den kunskap man förvärvt via studierna samt kritiskt tänkande och analysförmåga.

Varför e-tentamen?

Bättre genomströmning och snabbare utexaminering. E-tentamen ger studerande möjligheten att själv välja tidpunkt för examination (inom vissa tidsramar). Detta gör att studerande kan balansera sin arbetsbörda och planera sina studier så att de inte är tvungna att tentera flera kurser under ett och samma tenttillfälle. Kurser som enbart kan tenteras på allmänna tenttillfällen är också problematiska ur den synvinkeln att examinering kan skjutas upp med en eller i värsta fall flera månader ifall man råkar vara sjuk eller ha något annat förhinder under ett av de allmänna tenttillfällena.

Användning av e-tentamen skulle alltså öka möjligheten för studerande att examineras vid enskilda kurser, öka genomströmningen och antalet studerande som uppnår 55sp/år och därmed också försnabba utexamineringen.

Smidighet. E-tentamen är ett smidigt sätt att examinera – både för studerande och lärare. Vid e-tentamen behövs ingen fysisk övervakare på plats för tentamen, studerande slipper skriva långa texter för hand och lärare slipper tolka stressiga handstilar. Dessutom används programmet Exam på flera olika universitet i Finland vilket gör det lättare för studerande att tentera kurser på distans, t.ex. under praktik eller hemma på en annan ort. Detta gör att studieprestationer inte skjuts upp till nästa period eller i värsta fall följande läsår.

Digitaliseringen i samhället. Digitaliseringen av studentexamen påbörjades under hösten 2016 och under våren 2019 skall hela studentexamen utföras digitalt. Om några år kommer nya studerande på Åbo Akademi ha vant sig vid möjligheten att tentera elektroniskt – om det alternativet inte är reellt kommer Åbo Akademi att ha en nackdel i konkurrensen med andra universitet där e-tentamen redan tagits flitigt i bruk.

ÅAS vill dock påpeka att studenter redan nu är i behov av e-tentamen samt mer flexibla studiemöjligheter.

E-tentamen under sommarmånaderna

ÅAS vill lyfta upp behovet av mer flexibla studiemöjligheter vid Åbo Akademi även under sommarmånaderna. Många studerande kompletterar sina studier under sommaren för att uppnå den rekommenderade studiegången på 60sp/år eller för att uppnå FPA:s krav på 45sp/år för att inte mista studiestödet. Det är därför viktigt att det finns en reell möjlighet att utföra studier även under sommaren.

ÅAS anser att de kurser som erbjuds under sommaren med tentamen som examinationsform skulle ordnas som e-tentamina.  Ett av de allra största problemen med möjligheterna att sommarstudera är för tillfället sommartentamen. De flesta kurser som erbjuds under sommaren är läskurser som skall examineras med skriftlig tentamen under en dag på hela sommaren. Många studerande jobbar under sommaren och har svårt att få ledigt för tidpunkten av tentamen. Jobbar man dessutom på en annan ort än sin studieort, t.ex. i Österbotten då man studerar i Åbo kan det krävas mer än en dags ledighet för att kunna delta i tentamen. Det är inte alltid möjligt att få ledigt för just den dagen och därmed blir deltagarantalet på sommartenterna ofta lågt. Eftersom det bara ordnas ett sommartentamenstillfälle är studerande som har flera kurser att tentera i en extra-svår situation. Behovet av att sommarstudera finns – det har bara gjorts svårt.

ÅAS vill därför betona vikten av att kunna tentera kurser på annan ort än egen studieort under sommaren. En sommartentamen kräver många praktiska arrangemang både av fakulteterna samt av deltagande studenter. E-tentamen löser problemet med de praktiska arrangemangen för fakultetens del, eftersom man inte behöver har en övervakare på plats eller behöver handskas med tentsvar på fysiska papper. Det är också ett bättre alternativ för studerande som har flera kurser att tentera och/eller inte har möjlighet att delta i det enda sommartentamenstillfället. Programmet Exam kan användas på flera olika universitet och orter och löser därmed problem som uppkommer p.g.a. höga resekostnader eller jobb.

Det spelar ingen roll för läraren när examinationen äger rum. Enligt Åbo Akademis instruktion för examination och bedömning börjar rättningstiden för studieprestationer utförda under sommaren från och med 1.9. Därmed spelar det ingen roll för läraren när studenten har utfört prestationen. E-tentamen skulle möjliggöra en mer flexibel examination där studerande kan tentera kursen när det passar dem bäst – oberoende studieort och möjliga jobb som krockar med tentamensdatum. Flexibla studiemöjligheter även under sommaren möjliggör mera studiepoäng åt studenten, fakulteten och därmed också ditt eget ämne.

ÅAS önskar att e-tentamen blir en vanligare examinationsform inom Akademin. Ökad flexibilitet i studierna gör det lättare för studerande att utföra enskilda kurser, följa rekommenderad studiegång och examineras inom utsatt tid. För att möjliggöra studier även under sommarmånaderna anser ÅAS att de kurser som erbjuds under sommaren med tentamen som examinationsform skall ordnas som e-tentamina.

Åbo 6.4.2018

Ina Laakso
Styrelseordförande

Helmi Andersson
Styrelsemedlem