Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 02/18 (16.2.2018) att:

  • Bevilja befrielse åt Julia Glantz och Jasmine Malla från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för våren 2018;
  • Anteckna styrelsens preciseringar av intressesektorns verksamhetsplan för 2018 till kännedom;
  • Välja Cecilia Juuti till suppleant för Marina Stenbäck i fakultetsråden för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för perioden 16.2.2018 – 31.7.2019;
  • Välja Elisabeth Järnefelt, Ina Laakso, Robin Nyman och Andreas Repisar som studentrepresentanter till rättsskyddsnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 16.2.2018 – 31.12.2019;
  • Välja Unna Heimberg som suppleant för Anton Pajoslahti och Patrick Schubert som suppleant för Alexandra Granlund till fakultetsråden för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi för mandatperioden 16.2.2018 – 31.7.2019;
  • Välja Nadja Vesterinen som ordförande för FSF-utskottet och befullmäktigade styrelsen att verkställa en ansökningsprocess öppen för alla kårmedlemmar. Antalet medlemmar i utskottet ska vara max 15;
  • Gälland ÅSS motion om Se över priserna för studentkårens utrymmen i Vasa och Åbo ska ÅAS ledning utreda priserna och reglerna för att hyra studentkårens utrymmen och presentera sina resultat på nästa fullmäktigemöte.