Kungörelse om val av representanter till ÅA:s rättsskyddsnämnd

Studentrepresentanterna till rättsskyddsnämnden (f.d. examensnämnden) vid Åbo Akademi för perioden 1.1.2018–31.12.2019 utses den 16 februari 2018 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Studentkårens valutskott uppmuntrar personer från alla fakulteter att söka till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET

I enlighet med universitetslagens 27 § ska universitetet ha en eller flera examensnämnder för att behandla ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer.

Åbo Akademi fastställer i förvaltningsinstuktionen 14§ att

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området.

Nämnden utses av rektor för två år i sänder.

Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande.

Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena. Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter.

Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendena av en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden.
Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden.

Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.

Instruktionen för examination och bedömning 40§ fastställer att som examensnämnd vid Åbo Akademi fungerar rättsskyddsnämnden. I instruktionen finns närmare bestämmelser om hur nämnden behandlar ärenden.

Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

VALBARHET

Valbara som studentrepresentanter är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar och som inte är anställda av Åbo Akademi enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Utifrån intressemotiveringarna och för uppgiften relevanta meriterna bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

INTERVJU: Eventuella intervjuer hålls på kårfullmäktiges valutskotts möte, om tid och plats meddelas senare.

VAL: Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige väljer studentrepresentanterna på sitt möte fredagen den 16.2.2018.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST 9.2.2018

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken till halloped.fi.
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Hit kommer alltså allting om varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget.
  • Meddela också ditt matrikelnummer.

Åbo den 15 januari 2018
VALUTSKOTTET

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information: valutskottets sekreterare högskolepolitisk expert Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: he@studentkaren.fi

2018-01-15T13:41:52+00:0015 januari, 2018|Categories: nyhet|