Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 09/17 (30.11.2017) att:

 • Välja Richard Backman, Julia Glantz, Ida-Maria Sola, Santeri Vuori och Calle Wikman som delegater till Ab Jerum Oy:s höstbolagsstämma 30.11.2017;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS affärsverksamhet för år 2018;
 • Fastställa budgeten för ÅAS affärsverksamhet för år 2018;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2018;
 • Fastställa strategins åtgärdsprogram;
 • Kåravgiftens storlek för läsåret 2018-2019 är 116 €;
 • Fastställa budgeten för ÅAS intressesektor för år 2018;
 • Utse Ida Björkman, Julia Glantz, Christoffer Kaski, Oscar Nyman och Calle Wikman till prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2018;
 • Välja Sari Pikkala och Claus Stolpe som lärarrepresentanter och Richard Backman, Oscar Nyman och Jacob Storbjörk som kårmedlemmar i prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2018;
 • Välja Dag Anckar, Olav Eklund och Ruth Illman till medlemmar i Seniorernas Råd för år 2018;
 • Utse Johan Nikula till kårheraldiker och Anna Nylund, Rasmus Lindqvist, Marina Stenbäck och Milla Stenström till nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingarna med lyra för år 2018;
 • Välja revisionsbolaget KPMG till ÅAS revisionsbolag, vilket bland sina anställda utser två revisorer och sifferrevisorer och deras suppleanter för år 2018;
 • Välja fyra inventerare till Åbo: Richard Backman, Julia Glantz, Joakim Wennström och Calle Wikman, och två inventerare till Vasa: Ursula Korpijärvi och Niklas Portin, för år 2018
 • Bordlägga ärendet om ämbetsinnehavares rätt att bära styrelsenål efter 31.12.2017;
 • Till universitetskollegiet för mandatperioden 30.11.2017-31.12.2018 välja som ordinarie medlem Patrick Schubert och som hans personliga suppleant Richard Printz. Som personlig suppleant för Nadja Vesterinen valdes Meri Lindström och som personlig suppleant för Felix von Renteln valdes Kati Systä;
 • Välja Kati Systä som medlem för SHVS lokaldirektion i Åbo-Raumo och Jutta Maunula som medlem för SHVS lokaldirektion i Vasa för mandatperioden 1.1.2018–31.12.2019;
 • Utse t.f. GS Helen Honkasaari till styrelsemedlem till Åbo studentbystiftelses styrelse för mandatperioden 1.1.2018–31.12.2018 eller från det datum då t.f. GS Linda Lindholm blivit befriad från uppdraget;
 • Styrelsen ska vara i kontakt med ÅA:s ledning för att reda ut vilka regler som gäller vid tentamina i nuläget och att korrekt information förmedlas till nya och gamla studerande och att informationen finns att tillgå på ÅA:s webbsidor;
 • HE Lindblad ersättare tidigare SE Antikainen på SHVS delegations möte den 7.12.