Utlåtande om ändringar till lagen om allmänna bostadsbidraget

Åbo Akademis Studentkår motsätter sig

  1. Delbostadsnormen, eftersom återinförandet leder till markant högre efterfrågan på ettor och ytterligare försvårar bostadssituationen för studerande i Åbo.
  2. Förslaget om frysning av maximala boendekostnader och övergång från hyresindex till levnadsnivåindex, eftersom förslaget saknar en grundlig utvärdering av eventuella effekter på samhälle, stödmottagare och boendemarknaden.

Återinförandet av delbostadsnormen

Återinförandet av delbostadsnormen, som påverkar delade bostäder och lägenheter som är mindre än 20 kvadratmeter skulle påverka studerandes beteende på bostadsmarknaden och för många skulle detta betyda att de väljer att bo i större och dyrare lägenheter i stället för förmånligare alternativ. I Åbo har utvecklingen av bostadssituationen lett till en svår situation för studerande som redan i nuläget har svårigheter att hitta en bostad på studieorten.

Den positiva strukturförändringen som är på gång i Egentliga Finland påverkar även bostadssituationen när andra nyinflyttade konkurrerar om samma lägenheter med studerande. Detta har redan nu lett till en markant ökning i efterfrågan på ettor i Åbo. I dagsläget kan studerande lättare dela bostad med andra studerande vilket har underlättat bostadssituationen något men om delbostadsnormen återinförs är det sannolikt att många av dessa studerande börjar konkurrera om ettor vilket ytterligare skulle försvåra situationen.

I kommungrupp III, dit även Åbo hör, skulle återinförandet av delbostadsnormen sänka de maximala boendeutgifterna till en alldeles för låg nivå för aktörer som erbjuder studentbostäder. Detta skulle markant försvåra studentbostadsstiftelsernas och de andra liknande aktörernas möjligheter att erbjuda bostäder och service som de i nuläget gör.

Studentbostadsstiftelserna och andra aktörer som erbjuder studentbostäder, såsom Åbo Akademis Studentkår, har jobbat på att svara på större efterfrågan på ettor genom att renovera lägenheter. Studentbystiftelsen i Åbo har byggt om gamla större lägenheter och cellbostäder till små ettor. Förslaget om att återinföra delbostadsnormen påverkar även dessa lägenheter och på detta sätt även dessa aktörer. Liknande förslag som kommer snabbt och utan förvarning gör det svårt för de aktörer som erbjuder studentboende att planera sina tjänster, bostäder och sin verksamhet långsiktigt.

I Åbo bor ca 19 procent av studerande i Studentbystiftelsen i Åbos lägenheter och därmed bor de flesta redan nu i lägenheter från den fria marknaden eller i stadens hyreslägenheter. Andelen studerande som hyr från den fria marknaden skulle bli ännu större om delbostadsnormen återinförs. På privata marknaden är lägenheterna ofta större och dyrare och på detta sätt skulle återinförandet leda till högre boendekostnader för studerande. Om den nationella politiken uppmuntrar människor att flytta till större lägenheter styrs planläggningen bort från billiga och små lägenheter till större och dyrare lägenheter. Detta skulle ytterligare försvåra studerandes och andra låginkomsttagares bostadssituation.

Övergången från hyresindex till levnadsnivåindex och frysning av de maximala boendeutgifterna till nivån för år 2017

Syftet med övergången är enligt propositionen att hitta besparingar på tiotals miljoner euro. Samtidigt finns det inga utredningar hur detta kommer att påverka dem med de minsta inkomsterna. Åbo Akademis Studentkår anser att det är ansvarslöst av regeringen att inte göra ändamålsenliga utredningar om hur propositionen skulle påverka den enskilda medborgaren, samhället och bostadsmarknaden. Övergången till levnadsnivåindexet nämns inte alls i punkt 3.2 om påverkan på stödmottagaren.

De maximala boendeutgifterna har frysts flera gånger under de senaste åren men hyrorna har ändå fortsatt stiga. Detta torde räcka som bevis till att bostadsstödet inte är orsaken till att boendeutgifterna stiger. Enligt FPA:s statistik täckte det genomsnittliga boendestödet i slutet av 2016 endast ca 56% av de genomsnittliga boendeutgifterna i Åbo i stället för 80% av boendeutgifterna som det ska täcka. Detta visar tydligt att bostadsbidraget har blivit rejält efter boendekostnaderna i Åbo och förslaget påverkar negativt studerandes möjlighet att bo och studera i Åbo.

ÅAS ser planläggning och ökat bygge av hyresbostäder som bästa lösning för att underlätta bostadssituationen i Åbo och kontrollera de stigande boendekostnaderna. Denna regeringsproposition skulle leda till en allt svårare bostadssituation i Åbo och försvagar studerandes möjligheter att bo i staden.

Pontus Lindroos
Styrelseordförande

Helen Honkasaari
Generalsekreterare

För tilläggsuppgifter kontakta styrelsemedlem Kati Systä, kati@studentkaren.fi, 044 300 5760