Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 08/17 (24.10.2017) att:

 • Komplettera och fastställa ÅAS delegation till Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte i Tammerfors 17–18.11 2017 samt fyra gemensamma suppleanter i följande preferensordning; ordinarie delegater: Oscar Nyman, Pontus Lindroos, Ida-Maria Sola, Julia Glantz och Vilma Jaakkola samt suppleanterna i preferensordning Santeri Vuori, Calle Vikman, Nadja Vesterinen, Meri Lindström och Andreas Reipsar;
 • Kårstyrelsen frågar om svenskans ställning inom CampusSport. Om fallet är så att det inte finns svenskspråkiga pass och att den muntliga informationen endast är på finska och engelska bör åtgärder vidtas. Även förslaget om flaggor på hemsidan gällande passen bör föras fram till CampusSport. Fullmäktige önskar att styrelsen redogör sina svar från CampusSport på följande fullmäktigemöte den 30.11.2017;
 • Kårstyrelsen tar upp samarbete med andra finländska universitet under diskussioner med Åbo Akademi samt informerar studentrepresentanter att aktivt ta upp frågor som berör samarbete med andra universitet och möjligheter att avlägga kurser vid andra universitet;
 • Kårstyrelsen, tillsammans med studentrepresentanterna, kontinuerligt jobbar för nya undervisningsformer samt för att förbättra möjligheterna för elektronisk tentamina;
 • Förkasta ÅSS’ motion om att utreda samarbetsformer med nordiska universitet. Presidiet motiverade sitt motförslag med att ÅA:s samarbete med nordiska universitet redan är i gott skick.
 • Välja Alexander Rönnblad som ny suppleant för Felix von Renteln i fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för mandatperioden 24.10.2017-31.7.2019;
 • Anteckna ekonomisk rapport per den 30 september 2017 till kännedom;
 • Anteckna den preliminära verksamhetsplanen för år 2018 till kännedom;
 • Anteckna den preliminära budgeten för intresseverksamheten år 2018 till kännedom;
 • Välja Rasmus Lindqvist och Milla Stenström till studentrepresentanter i styrelsen för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2020;
 • Nominera Kati Systä som första preferens och Pontus Lindroos som andra preferens till medlemmar i SHVS delegation för mandatperioden 2018-2019;
 • Välja Nadja Vesterinen som personlig suppleant för Milla Stenström och Pontus Lindroos som personlig suppleant för Mikael Leino i universitetskollegiet för mandatperioden 24.10.2017-31.12.2018;
 • Välja Ina Laakso som ny vice ordförande för kårstyrelsen;
 • Fastställa kårstyrelsens ansvarsområden och storlek för 2018 enligt följande:
  • Två styrelsemedlemmar med ansvarsområdet intressebevakning Åbo
   • Studierelaterade ärenden och högskolepolitik
   • Välmående, jämlikhet och socialpolitik
   • Internationella ärenden
   • Stadsrelationer
  • En styrelsemedlem med ansvarsområdet intressebevakning Vasa
   • Studierelaterade ärenden
   • Välmående och jämlikhet
   • Stadsrelationer
  • Tre styrelsemedlemmar vars ansvarsområden fördelas sinsemellan utgående från följande områden:
   • Evenemang Åbo
   • Evenemang Vasa
   • Specialföreningar Åbo
   • Specialföreningar Vasa
   • Kommunikation
   • Näringsliv
   • Arbetsliv
   • Tutor- och gulnäbbsverksamhet
   • ÅAS 100
   • Projektansvarig