Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 07/17 (19.9.2017) att:

 • bevilja Emma Lindroos, Alexander Lång, Christian Hoven, Johanna Mantere, Rebecca Åkers och Ella Schröder befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av den ordinarie mandatperioden samt kallar in suppleant enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige. Fullmäktige godkänner återinträde av ledamot Jeanette Karlsson för den resterande mandatperioden.
 • välja följande fem delegater att representera ÅAS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte i Tammerfors 17–18.11 2017 samt fyra gemensamma suppleanter i följande preferensordning; ordinarie delegater: Ida-Maria Sola, Oscar Nyman, Jacob Storbjörk, Julia Glantz och Pontus Lindroos samt suppleanterna i preferensordning Santeri Vuori, Ursula Korpijärvi, Calle Vikman, Nadja Vesterinen och att befullmäktiga styrelsen att komplettera delegationen och utse eventuella observatörer om styrelsen anser det motiverat.
 • om Kårens utrymmen, inklusive festsalen, är lediga och en av ÅAS egna specialföreningar vill boka dem för sina egna evenemang skall principen först till kvarn gälla. Till exempel festsalen bör inte nekas våra egna föreningar i väntan på kunder som kan betala bättre. Fullmäktige uppmana ekonomidirektionen att tillsammans med restaurangchefen fundera ut en linjedragning och tydlig instruktion för hur och när Kårens utrymmen kan vara tillgängliga för ÅAS egna föreningar och huruvida det t.ex. vid högsäsong som lillajul är befogat att även specialföreningarna betalar hyra.
 • utse Felix von Renteln till ÅAS representant till Studentbystiftelsen i Åbos delegation för den resterande mandatperioden 2016–2018.
 • utse Oscar Nyman till ÅAS representant till direktionen för studenternas hälsovårdsstiftelse i Åbo för mandatperioden fram till 31.12.2017.
 • välja Alex Karlsson som suppleant för Vilma Jaakkola (MK-L) och Antonia Prinsen som suppleant för Anna Nylund (LSKV) i valutskottet för val av studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning.
 • välja Marina Stenbäck som suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för mandatperioden 19.9.2017- 31.7.2019
 • ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med fullmäktiges presidium välja en vikarie för generalsekreteraren för längre tid än tre månader så länge som generalsekreterarens vikarie Linda Lindholm är föräldraledig eller vid eventuellt avslutande av hennes kontrakt under pågående vikariat under ordinarie GS Forsmans vårdledighet. I det fall att den ordinarie tjänsten blir ledig under pågående vikariat ledigförklaras tjänsten.
 • bevilja styrelsens vice ordförande Sebastian Wassholm befrielse från uppdraget som vice ordförande av ÅAS styrelse från och med den 25.10.2017.
 • att lediganslå en plats som vice ordförande för ÅAS styrelse.
 • nominera Kati Systä som ÅAS kandidat till FSF:s styrelse för år 2018.