Kungörelse: Val av representanter till ÅA:s styrelse

KUNGÖRELSE OM VAL AV STUDENTREPRESENTANTER TILL ÅBO AKADEMIS STYRELSE 2018–2020

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis styrelse för perioden 1.1.2018–31.12.2020 utses den 24 oktober 2017 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av alla könstillhörigheter och från alla fakulteter till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET

Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 1 §.

Styrelsen är akademins högsta beslutande organ. Universitetskollegiet beslutar om antalet styrelsemedlemmar, antalet medlemmar inom de olika grupperna (professorer, övriga anställda och studerande) samt om styrelsens mandatperiod. Universitetskollegiet utser de externa medlemmarna i styrelsen och fastställer valet av de styrelsemedlemmar som valts i hemliga val i enlighet med akademins valinstruktion och de företrädare för studerandena som utsetts av studentkåren enligt 46 § universitetslagen. Åbo Akademis styrelse består av 10 medlemmar, av vilka två representerar professorerna, två övriga anställda, två studerande och fyra är externa medlemmar.

Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen. Till styrelsens strategiska uppgifter hör att bestämma om nya professurer samt om återbesättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer. Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

I universitetslagens 14 § stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen.

Styrelsen har till uppgift att

 1. besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,
 2. besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,
 3. svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,
 4. svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,
 5. godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,
 6. på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,
 7. välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,
 8. godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,
 9. ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,
 10. besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan definieras studentrepresentantens roll i 2 §: Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

VALBARHET

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studieregister den 20 september 2017 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

VALLÄNGDEN

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2017 framläggs för granskning under tiden 25.9–1.10.2017

 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Åbo, Kåren, Tavastgatan 22, under öppettiderna
 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa, Havtornen, Inre hamnen, under öppettiderna
 • via valutskottets sekreterares e-post: he@studentkaren.fi

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he@studentkaren.fi) under den tid vallängden är framlagd.

TIDSSCHEMA

Måndagen den 25 september

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2017 framläggs för granskning under tiden 25.9–1.10.2017

 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Åbo, Kåren, Tavastgatan 22, under öppettiderna
 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa, Havtornen, Inre hamnen, under öppettiderna
 • via valutskottets sekreterares e-post: he@studentkaren.fi

Söndagen den 1 oktober

Frist för granskning av vallängden samt skriftlig rättelseyrkan för den som anser att det ingår fel i vallängden.

 Måndagen den 2 oktober

Den slutliga vallängden offentliggörs på ovannämnda ställen.

Tisdag den 3 oktober till söndag den 15 oktober

Intresseanmälan till uppdraget lämnas in.

Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 23.59 söndagen den 15 oktober.

Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt meritförteckning med matrikelnummer. Utifrån intressemotiveringarna och meritförteckningarna samt intervjuerna bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

Måndagen 16 oktober

Kandidaterna intervjuas under fullmäktiges aftonskola med start kl. 16.00.

Tisdagen den 17 oktober eller onsdagen den 18 oktober

Valutskottet intervjuar kandidaterna.

Tisdagen den 24 oktober

Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte kl. 13.00.

Torsdagen den  9 november

Universitetskollegiet sammanträder för att välja externa medlemmar till styrelsen och fastställa valresultatet.   

 VALORDNINGEN

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

 

 Åbo den 24 augusti 2017

VALUTSKOTTET

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

 

 

För mera information: högskolepolitisk expert Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: he@studentkaren.fi.

2017-08-28T13:12:52+00:00 28 augusti, 2017|nyhet|