Nedan två inlägg från ÅSS respektive LSK i Åbo med kommentarer gällande sommarens extrainsatta fullmäktigemöte.

ÅAS – Nu även konsulternas förlovade land

I lördags, 29.7.2017, samlades Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige till ett extra insatt fullmäktigemöte för att ta ställning till några hastigt uppkomna och brådskande ärenden. Alla ärenden kan ni läsa om i detalj genom att bekanta er med studentkårens föredragningslistor och protokoll som finns tillgängliga här på webbsidan för alla kårmedlemmar.

Det största, och det är enligt min mening ett lite mindre smickrande ärende blev ärende § 83 – Utvecklingsprocess med tilläggsbudget. Ledningen för Studentkåren hade föreslagit att fullmäktige ska godkänna en tilläggsbudget på 15 000 euro för att köpa konsulttjänster med Kårens pengar, med mina och dina pengar alltså.

Motiveringen till detta var att konsultbolaget skulle stödja studentkårens ledning med två utmaningar. För det första ska konsultbolaget hjälpa Studentkåren att rekrytera en ny socialpolitisk expert och en vikarie för generalsekreteraren. För det andra ska bolaget hjälpa Studentkåren att se över sina organisationsstrukturer och förverkliga sin strategi.

Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker. 15 000 € är en stor summa pengar som motsvarar nästan 130 studerandes kåravgifter, och det är enligt mig oetiskt att förvalta våra gemensamma medel på det här sättet.

Man hade även valt att använda sig av en riktad upphandling som byggde på några konsultbolag som ledningen råkade känna till. På det här sättet blev antalet offerter fullmäktige fick ta ställning till endast tre till antalet. En öppen upphandling med tydliga skriftliga målsättningar och kriterier skulle gett fullmäktige ett större urval offerter att ta ställning till. Den riktade upphandlingen som nu gjordes uteslöt bl.a. österbottniska konsultbolag helt och hållet. Detta sagt som en parentes. Man gjorde sig alltså här skyldiga till dubbelfel.

I stället för att köpa konsulttjänster kunde Studentkåren använda dessa 15 000 euro för att befrämja studerandes intressen och välmående. Styrelsen borde nog med egna krafter klara av de nödvändiga rekryteringarna och att implementera strategin i organisationen. För det behövs inga konsulter.

Därför föreslog jag och min fullmäktigegrupp att ärendet förkastas och att styrelsen istället får helhetsansvaret att koordinera rekryteringarna och implementeringen av strategin. Tyvärr vann beredningens förslag, men jag valde att meddela avvikande åsikt i protokollet.

Studentkåren är grundad av, förvaltas av och ägs av oss studerande på Åbo Akademi. Det ska den fortsätta vara. Jag vill utnyttja det kunnande och engagemang som finns inom ÅAS och Åbo Akademi. Inte dyrköpta konsulter.

Jacob Storbjörk
ÅAS fullmäktigeledamot
Gruppordförande för Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi

Kårfullmäktigemöte mitt på sommaren?

För ovanlighetens skull samlades ÅAS-fullmäktige till möte lördagen den 29.7, alltså mitt under den sedvanliga sommarpausen. Varför gjorde vi egentligen det?

På mötet behandlades många s.k. vanliga ärenden som ekonomiska frågor och annat som ska beslutas av fullmäktige, när vi nu för en gångs skull samlades. Mötet kunde tack vare vår tidigare stadgeändring ske även på distans så mötesdeltagare befann sig förutom Åbo och Vasa även i Mariehamn och Nagu.

För att återgå till frågan varför presidiet hade valt att sammankalla fullmäktige mitt på sommaren, så var det för att viktiga beslut skulle fattas. Dels skulle vi besluta vad vi ska göra med medlen som frigjordes då Finlands svenska studenters andelskassa likviderades och dels skulle vi besluta om en strategisk satsning på inköp av konsulttjänster. LSK ansåg att presidiets förslag att fondera medlen så att avkastningen används för intressebevakningsverksamhet, samt att de resterande kontanta medlen ska fungera som grundsten i finansierandet av det kommande 100-årsfirandet som ett långsiktigt och sakligt beslut. Därför gläder det oss att vi kunde fatta det enhälligt.

Varför fattade vi då beslut om att köpa konsulttjänster? Det är inte varje dag man som studentkårsaktiv ens kommer att tänka sej en sådan lösning på en utmaning, men vi lever i en föränderlig värld och även studentkåren ändras och måste göra det. Personal byts ut, rekryteringsprocesser inleds och verksamhetsmiljön förändras. Vi som studentkårsaktiva må veta och kunna jättemycket men vi är trots allt allihopa frivilliga och vi gör allt detta på vår ”fritid” från studierna. Vissa utmaningar kan därför kännas överväldigande och svåra, och just därför tycker LSK att man inte ska vara rädd för att även ta utomstående hjälp även om det kostar lite pengar. Att presidiet i samråd med styrelseordförande och ekonomidirektionens ordförande kom med detta förslag gläder LSK och vi tror att denna moderata satsning på utvecklingsarbetet kommer att synas långt in i studentkårens framtid, som varar i minst 100 år till, eller hur?

LSK i Åbo önskar alla en fortsatt trevlig sensommar!