Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 06/17 (29.7.2017) att:

  • bevilja Karolina Bergvik (LSKV), Marina von Schantz (DRV), Oscar Sigrids (MK-L), Jerry Montonen (MK-L) och Kajsa Karlsson (LSKV) befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av den ordinarie mandatperioden samt kallar in suppleant enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige samt fastställer sammansättningen av fullmäktige enligt bilaga;
  • Fanteckna ekonomisk rapport per den 31.5.2017 till kännedom;
  • att de tillgångar som överförs från Finlands svenska studerandes andelskassa till ÅAS genom likvidation används så att intressesektorn behåller en summa av de kontanta medlen som motsvarar de kostnader som uppstått till följd av likvidationen samt vid betalandet av överlåtelseskatt. I övrigt kommer avkastningen av aktierna intressesektorn till godo i likhet med avkastningen från Ålandsbankens bostadsfond. De kontanta medel som kvarstår utgör grunden för en budget som utarbetas inför ÅAS 100-årsjubileum i samband med budgeten för år 2018;
  • godkänna att FO, SO, EDO, VD och GS tillsammans med företaget WISE genomför en utvecklingsprocess för ÅAS under hösten 2017 och vid behov genom styrelsen startar en rekryteringsprocess samt en tilläggsbudget på maximalt 15 000 euro i konsultarvoden.