Fullmäktigemöte i högsommartid

Fullmäktige höll ett sommarmöte den 29.7. På mötet behandlades några ärenden som trots högsommaren enligt presidiets bedömning var angelägna att behandla innan nästa inprickade fullmäktigemöte i september. Sedan senaste möte i maj har presidiet fått kännedom om att den vikarierande generalsekreteraren kommer att bli föräldraledig efter den 22 september och vår socialpolitiska expert har sagt upp sig på grund av ett nytt jobb.

Sommarmöte hör inte till vanligheterna vid ÅAS. Målsättningen är dock att strategins uppföljningsarbete skall bli färdigt i år, och med samtidiga snabba förändringar i personalen var det viktigt att snabbt ta ett grepp om helheten. Den nya generalsekreteraren behövs också så fort som möjligt på höstterminen, helst redan i september. Den sista stämman för avslutandet av den gamla andelskassan, som vi tillsammans med Svenska handelshögskolans studentkår grundat på trettitalet hölls också i juni, och beslut om hur vi skall förfara med de tillgångar som överförs kändes likaså angeläget att fatta beslut om utan dröjsmål.

En arbetsgrupp jobbar som bäst på att ta fram konkreta förslag för hur den nya strategin som godkändes av fullmäktige ifjol ska förverkligas. Det arbetet, liksom utarbetandet av strategin förra året, görs i samråd med fullmäktige. En del av arbetet berör dock också hur det dagliga arbetet vid studentkåren ska organiseras. Med den här biten vill vi gärna ha hjälp på vägen, en stödande funktion av ett utomstående företag i en situation, där det även sker flera personbyten mitt i utvecklingsprocessen. Konsultbolaget WISE kommer fungera som ledande part i rekrytering av generalsekreterare, men enbart som en stödande part i organisationsutvecklingen.

Att strategiskt utveckla en hel organisation kräver enorm mängd arbete, inte minst då det handlar om en så stor organisation som intressesektorn vid ÅAS. Vi som studentkår är experter på vår egna organisation, men när strategiska vägval ska göras kan det ibland vara klokt att ha också ett annat par färska ögon i bagaget. När vi utvecklade strategin förra året hade vi exempelvis stor nytta av ÅA-anknutna strategiexperten Martin Nordell, som hjälpte oss att hitta rätt arbetsmetod och riktning. Det är naturligtvis ändå vi som organisation som bestämmer hur VI vill att organisationen ska se ut.

Summan på (obs. MAX) 15 000 euro är definitivt inga småpengar, men det är viktigt i alla situationer då det handlar om pengar är att se helhetsbilden. Intressesidan vid ÅAS har en årsbudget på ungefär 300 000 euro, varav majoriteten kommer från studerandes kåravgifter. Kåravgiften är 62 euro för ett läsår (av totala 116 euro betalas 54 euro oavkortat till Studenternas hälsovårdsstiftelse) och utgör grunden för den intressebevakning, service och evenemang som ÅAS producerar med hjälp av förtroendevalda och personal. Min företrädare Milla Stenström skrev förra året en bra kolumn om kåravgiften som du kan läsa här. Det är ett stort ansvar sektorn har att förvalta studerandes kåravgifter på bästa möjliga sätt. 15 000 euro är en aktningsvärd summa, men en som jag tycker ska stå i proportion till sitt syfte; att stöda en genomgripande rekryterings- och utvecklingsprocess.

Jag vill även ta och citera 14 § i ÅAS ekonomireglemente: fullmäktige ska meddelas om väsentliga budgetöverskridningar. Tilläggsbudget kan enligt 13 § upprättas för betydande ekonomiska förändringar i verksamheten. Vad som kan klassificeras som väsentligt och betydande är i sista hand en tolkningsfråga. Presidiet vill gärna välja den väg som ger möjligast stor öppenhet och insyn, därav ett fullmäktigemöte för att besluta om detta utan dröjsmål, även om det i teorin hade varit möjligt att endast ta detta som ett meddelande på fullmäktiges möte i september.

När det gäller själva upphandlingen måste jag korrigera det felaktiga påståendet som framförts om att ÅAS skulle vara en ideell förening. ÅAS är ett offentligrättsligt samfund som existerar genom 46 paragrafen i universitetslagen. När det gäller upphandling kan man förstås ha flera åsikter om tillvägagångssätt. Även om ÅAS är ett offentligrättsligt samfund fyller studentkåren inte de i 5 § i lagen om upphandling nämnda kriterierna för sådant samfund som lagen tillämpas på. Allmän praxis vid ÅAS är dock att alltid ta in minst tre offerter, inte minst för att alltid få ett konkurrenskraftigt pris för det vi vill köpa, må det sedan gälla busstransporter eller experttjänster. I detta fall tillfrågades etablerade företag inom rekrytering och organisationsutveckling, med utgångspunkt i att samma företag skulle kunna erbjuda båda delarna. Studentkårsvärlden är inte heller ovan med att anlita experthjälp. ÅAS, liksom även andra studentkårer i landet, har använt sig av experthjälp då det gäller rekrytering. Studentkåren vid Jyväskylä universitet har i skrivande stund en pågående rekrytering av en ekonomichef där de anlitat ett rekryteringsföretag som stöd.

Jag är väldigt glad över diskussionen som fördes på mötet och också annars över de bra diskussioner som fullmäktige haft under denna mandatperiod. Det är både roligt och inspirerande att se studentkårens medlemmar diskutera studentkårens aktualiteter. Som organisation hoppas vi att det oftare skulle bli diskussion om gemensamma ärenden!

Jag vill avsluta med att helt skamlöst ta och marknadsföra höstens stundande kårval! Som medlem i ÅAS har du möjlighet att både rösta och själv ställa upp till fullmäktige. Använd din rätt, och se till att just DU blir hörd i framtidens ärenden!

Oscar Nyman
Fullmäktigeordförande
Åbo Akademis Studentkår

fo@studentkaren.fi

2017-08-04T15:47:10+00:00 4 augusti, 2017|blogg|