Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 24 maj 2017 beslutat att:

  • Anteckna till kännedom att GS Lindholm i samråd med SO Lindroos öppnat ett värdeandelskonto för likviderade medel från Finlands svenska studerandes andelskassa;
  • Befullmäktiga SO Lindroos och GS Lindholm att godkänna det nya avtalet med studiekortsproducenten Frank;
  • Trycka 1300 exemplar av Kårenitguiden och för ändamålet reservera 600 €;
  • Trycka 500 exemplar av Information Guide for International Students och för ändamålet reservera 500 €;
  • Styrelsemedlem Vesterinen deltar i genomgången av resultaten från den senaste utredningen om högskolornas image;
  • Ingen deltar i FSF:s arbetslivssektorträff, men ärendet kan tas upp igen sen då programmet är fastslaget;
  • HE Lindblad deltar i Student Ambassador Networks workshop 5.6 i Åbo.