Likvidationsstämman för Finlands svenska studerandes andelskassa har beslutat att tilldela de allmännyttiga finlandssvenska samfunden Svenska Handelshögskolans Studentkår och Åbo Akademis Studentkår andelskassans likvida tillgångar.

I samband med en bouppteckning uppdagades att den avlidne förvaltade andelskassans tillgångar (ca 200 000 €). Andelskassan grundades år 1934 och avregistrerades från handelsregistret år 1981. Som grundande medlemmar fanns Åbo Akademis Studentkår och Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Andelskassan hade som ändamål  att inom kretsen av sina medlemmar idka utlånings- och depositionsrörelse genom att “utgiva studielån för att underlätta fortsättandet av på ett löftesrikt sätt bedrivna studier”. Andelskassan grundades alltså under en tid när staten inte beviljade studiestöd eller bankerna ens nödvändigtvis beviljade studielån till studerande.

Svenska Handelshögskolans Studentkårs styrelseordförande Karri Lumivirta säger att andelskassan visserligen nämns i studentkårens historik, men att den annars verkar ha varit bortglömd bland hankeiterna och att de tillförda medlen därför kom som en positiv överraskning för studentkåren.

Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Pontus Lindroos säger att likvidationen har gått smidigt och i gott samarbete med SHS. ÅAS fullmäktige kommer senare ta ställning till det konkreta användningsändamålet av medlen.