Fullmäktige positivt till att ta 2,8 miljoner lån

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige höll sitt vårmöte tisdagen 28.3 på Kåren i Åbo. På mötet behandlades bland annat stadgeenliga ärenden så som fjolårets verksamhetsberättelse och bokslut. Inför renoveringen av studenthemmet Tavasthem på Tavastgatan 22 i Åbo hade ÅAS ekonomidirektion inlämnat en proposition om upptagande av lån.

Tavasthems renovering är planerad att inledas den 2 maj och skall vara avslutad 31 augusti. Renoveringen beräknas kosta åtminstone 2,4 miljoner euro, men de slutgiltiga offerterna från byggnadsfirmorna kommer in i mitten av april. Ekonomidirektionens ordförande Marina Stenbäck önskade att fullmäktige skulle ge fullmakt åt direktionen att uppta ett lån på maximalt 2,8 miljoner euro.

Fullmäktige godkände ekonomidirektionens proposition, men enligt ÅAS förvaltningsinstruktion måste ett sådant här ärende behandlas och godkännas av minst 19 fullmäktigeledamöter (av 25) vid två på varandra följande möten. Nästa fullmäktigemöte kommer att hållas den 11 april.

Direktsända möten och transparens i marknadsföringen

Fullmäktige diskuterade även två motioner som inkommit från grupperingarna själva.

De Rättvisa (DRV) efterlyste att de av ÅAS ägda kårkaféerna på campus i Åbo i framtiden skulle lyfta upp och marknadsföra de sätt på vilka kårkaféerna serverar ansvarsfullt närproducerad mat. Ekonomidirektionen kommer att presentera sina tankar om ärendet senare i vår.

Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS) hade redan på ett tidigare möte sin motion om direktsända fullmäktigemöten upp för diskussion men ärendet återremitterades. Fullmäktiges presidium presenterade på vårmötet sina planer för att istället producera korta videohälsningar inför fullmäktigemöten. Grupperingarna kommer också att erbjudas möjlighet att i efterhand skriva om mötena på studentkårens blogg. Fullmäktige godkände presidiets förslag och kommer under hösten att utvärdera detta förfarande.

Gratulationer till presidentens slott

Skarpsynta kåraktiva råkade i samband med vårmötet notera att programchefen, poeten, politices magister Jenni Haukio fyller år nästa vecka, varpå ett gratulationskort snabbt sammanställdes och undertecknades av fullmäktigeledamöterna.