För dig som gjort en undersökning, skrivit en uppsats eller annat skriftligt arbete om Åbo Akademis Studentkår eller dess medlemmar.

Studentkårens forskarstipendium om 596,56 euro lediganslås att sökas för år 2017. Fonden upphör och stipendiet delas i år ut för sista gången. Stipendium beviljas en person/personer med anknytning till Åbo Akademi, vilka utfört undersökningar, utredningar eller andra skriftliga arbeten rörande Studentkåren, dess special­föreningar eller medlemmar i avsikt att främja Studentkårens intressen.

Länk till ansökningsformuläret finns här och vänligen notera att ansöknings­handlingarna bör vara Studentkåren tillhanda senast kl. 15.00 den 11 april 2017.

Om utdelning beslutar Nämnden för utdelning av Studentkårens Forskarstipendier. Inom nämnden har varje medlem en röst. Som nämndens beslut gäller den mening flertalet medlemmar omfattat. Faller rösterna lika avgör lotten.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Studentkårens generalsekreterare Linda Lindholm på numret 02-215 4652 eller på adressen gs@studentkaren.fi.