Varje individ ska kunna känna att det är möjligt att studera oberoende socioekonomisk bakgrund. Så lyder den första meningen i Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) policydokument. Avgiftsfri utbildning är för ÅAS en oomkullrunkelig princip och det är med stor häpnad nyheten om att näringslivets forskningsinstitut Etla föreslår terminsavgifter för universitetsstudier tas emot.

Etlas VD och forskningsledare hävdar att högskolornas ekonomiska vinning skulle gynna studerande så pass mycket att avgifterna inte skulle minska på intresset för utbildning. Detta uttalande vittnar om en skrämmande ignorans om den verklighet och vardag tusentals unga i Finland idag växer upp i. Beslut kring ämnesval och typ av utbildning är redan nu enorma orosmoment för de flesta ungdomar då möjligheterna till ämnesbyte efter mottagen studieplats begränsats samtidigt som antagningen förnyas, studiestödet minskas och kravet på studietakten höjs. Alla beslut kring den egna framtiden försvåras då en oro för den egna ekonomin konstant spökar i bakgrunden. De flesta unga kommer från en bakgrund där studieavgifter, oberoende storlek, upplevs som en risk och kan avgöra om man vågar försöka bli antagen till en högskola.

Påståendet att avgifterna skulle uppmuntra högskolorna att höja på utbildningens kvalitet och högskolor som kan erbjuda högklassig utbildning sedan skulle kunna uppbära högre terminsavgifter är i ÅAS mening befängt. Kvalitetssäkringen vid de finländska högskolorna når internationellt upp till en enormt hög nivå och en kontinuerlig jämn utveckling av undervisningen vid alla enheter och vetenskapsområden i landet är en grundläggande förutsättning för såväl det finländska kunnandets framtid som det finländska samhällets välmående och ekonomiska tillväxt.

Ekonomisk nytta i och med färre betalterminer för studerande som studerar snabbt skulle förkorta studietiden för ganska få studenter. Det som behövs för att försnabba den finländska studietakten är bättre stöd till studerande med hälsoproblem eller funktionsnedsättningar, en högskolemiljö öppnare för kulturella och sociala olikheter, hjälp till personer med olika typer av inlärningssvårigheter, en förutsägbar tillräcklig studiepenning samt fortsatt förtydligade studierutiner och utveckling av utbildning gällande belastning och examinationsformer vid universiteten.

ÅAS anser att den enda möjligheten för att fortsätta höja utbildningsnivån i Finland och utbilda så många unga som möjligt för ett framgångsrikt arbetsliv är att bibehålla den avgiftsfria utbildningen och fortsatt utveckla rekryteringen av personer från studieovan bakgrund till högskolorna. Den avgiftsfria utbildningen är Finlands främsta trumfkort även i framtiden.

Läs även FSF:s och SAMOK:s gemensamma blogginlägg om saken.

SO Pontus Lindroos