Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/17 (28.3.2017) att:

 • Kårval 2017 ordnas elektroniskt under tidsperioden 7-8.11 2017 och förhandsröstning sker 30.10 kl. 09.00 – 3.11 2017 kl. 15.00;
 • Utse kårmedlemmarna Julia Glantz, Elisabeth Diljaj, Catharina Lindberg, Jeremy Nyman, Ida-Maria Sola och Rasmus Lindqvist som medlemmar i ÅAS valnämnd;
 • Uppmana ekonomidirektionen att fundera på vilka principer och vilken praxis man kunde lyfta upp och marknadsföra för att visa på vilket sätt kårkaféerna serverar ansvarsfullt och miljövänligt producerad mat. Fullmäktige gav ekonomidirektionen i uppdrag att under våren 2017 för fullmäktige redogöra för hur detta kan genomföras i praktiken;
 • Välja Joakim Wennström, Rasmus Lindqvist, Viktor Holmquist, Santeri Vuori och Daniela Karlsson till delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma;
 • Fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2016;
 • Fastställa ÅAS verksamhetsberättelse för år 2016;
 • Anteckna revisionsberättelserna för Åbo Akademis Studentkår och Kafé Gadolinia Kb till kännedom;
 • Fastställa bokslutet för ÅAS för år 2016;
 • Fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2016;
 • Bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet;
 • Ge ekonomidirektionen i ärendets första behandling fullmakt att i ÅAS namn uppta ett lån på maximalt 2,8 miljoner euro för renoveringen av studenthemmet Tavasthem. Andra behandling infaller vid fullmäktiges möte den 11.4 2017;
 • Ålägga fullmäktigeordförande att innan varje fullmäktigemöte göra en videohälsning i syfte att gå igenom bakgrunden till ärenden som tas upp på det förestående mötet. Efter fullmäktigemöte erbjuds grupperingarna möjlighet att kommentera mötets gång via ett bloggverktyg. En utvärdering av detta förfarande görs av fullmäktige på hösten 2017;
 • Välja Julia Glantz till suppleant för Jonna Lindqvist i Åbo Akademis universitetskollegium;
 • Utse Branko Lampi till medlem och Ronja Lillkåll till suppleant för ÅGV i fullmäktiges valutskott för val av studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning.