Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 24 februari 2017 beslutat att:

 • Anteckna det preliminära ekonomiska resultatet för år 2016 till kännedom;
 • Styrelsen deltar i SEKSMYY-träffen i Jyväskylä 2-3.3;
 • Välja Jakob Karlais som FNT:s ordinarie representant till arbetgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA;
 • Välja Hanna Sandberg som Anna Nylunds personliga suppleant och Julia Liewendahl som Thomas Hällunds personliga suppleant i ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare;
 • Välja Marina von Schantz till styrgruppen för lärarutbildningarnas dubbelbehörighetsprojekt;
 • Ändra sitt beslut från förra styrelsemötet och inte ordna blodgivning på Kåren i vår efter att inget lämpligt datum trots allt hittats med Röda korset, utan istället uppmuntra utan istället uppmuntra kåreniterna i Åbo att delta i blodgivningstillfället som ordnas på ÅST den 8.3;
 • Ordna ett valtorg för kommunalvalet i Arkens aula 16.3 kl. 11-13;
 • Med de andra student- och studerandekårerna i Vasa gå med i samarbetet kring studentrabatter. Under året utvärderar ÅAS sin medverkan;
 • Välja Milla Stenström till ÅAS representant i Åbo svenska föreningsråds styrelse;
 • Lediganslå 6000 € för specialföreningsmedel 2017. Deadline för ansökningar är 24.3 kl. 16.00;
 • ÅAS deltar i arrangerandet av Rosettskrinning i Åbo 25.2;
 • Välja Henrik Ståhl till chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2017;
 • Skicka en hälsning till Akademiska Spexet med anledning av deras 5:e årsfest;
 • Skicka inbjudan om Karvis publiceringstillfälle 14.3 till fullmäktige och specialföreningar;
 • Skicka en hälsning till SKY med anledning av deras 27:e årsfest;
 • VO Wassholm deltar i Noviums IX årsfest;
 • Skicka en hälsning till ISYY med anledning av deras 7:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i NN:s LXXXI årsfest;
 • SO Lindroos deltar på egen bekostnad i Ex Tempores XXV årsfest;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i JYY:s 83:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 145:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i ÅsNa:s XL årsfst;
 • SO Lindroos deltar i TSF:s 50:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i BD:s 80-årsfest.