I höst väljer studentkåren nya studentrepresentanter till fakultetsråden och grundutbildningsnämnden (GUN). Vi söker intresserade studenter som vill jobba tillsammans för alla studenter. Utbildning och stöd ges för uppdraget.

Vill du på riktigt påverka din egen utbildning? Vill du bli en mästare på mötesteknik? Vill du ha något annat än din examen på CV:n? Då skall DU söka till ditt fakultetsråd eller grundutbildningsnämnden! Spelar ingen roll om du är gulis eller gamyl, glad eller cynisk! Dessutom behöver du inte ha förkunskaper i hur ÅA fungerar!

Ställ upp som studentrepresentant!kom_med_och_bygg

Här hittar du lite mer info om fakultetsråden och grundutbildningsnämnden.

Här söker du till fakultetsrådet:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för pedagogik och vårdvetenskap

Och här till grundutbildningsnämndenhit får alla studerande söka, oavsett fakultet.

DL för ansökningar är onsdag 19.10 kl. 23.59.

Ofta frågade frågor

Vad är det för skillnad på grundutbildningsnämnden och fakuktetsråden?
Grundutbildningsnämnden (GUN) behandlar ärenden som gäller hela ÅA och  här diskueras endast utbildningsfrågor, GUN har t.ex. utarbetat frågorna till den nya kursutvärderingsenkäten. Fakultetsråden fattar beslut om utbildningar, forskning, ekonomi och anställningar för de ämnen som hör till fakulteten; t.ex. anställningen av nya universitetslärare och vilka kurser som ges under ett år.

Hur tidskrävande är uppgifterna?
I storleksordningen några timmar per månad, fakultetsråden har möte ca en gång per månad under terminerna, grundutbildningsnämnden 2-3 möten per termin. Mötena är alltid dagtid och man får möteshandlingarna med all info om vad som ska behandlas tre vardagar före mötet. Effektivast är det att träffas inom studentrepresentantgruppen och gå igenom frågorna tillsammans före mötet.

Fakultetsråden för de olika fakulteterna jobbar delvis olika men för de flesta är det väldigt lite man behöver gå på förutom rådsmötena, det kan vara frågan om strategiseminarium eller höra på ett par provföreläsningar inför rekrytering. En del fakulteter har skilda arbetsgrupper eller en pedagogisk ledningsgrupp, men då väljer man själv om man vill ställa upp till dem.

Grundutbildningsnämnden är kanske minde arbetsdryg i timmar då det bara behandlar utbildningsfrågor som gäller hela ÅA och därför har möten mer sällan.

Kan jag ställa upp fast jag snart blir färdig eller kanske far på utbyte?
Det går bra att ställa upp fast man inte kan vara på plats hela mandatperioden, man kan meddela om detta genast eller i god tid då man t.ex. ska ta ut betyg eller flytta från studieorten. Det är viktigare att många engagerade studerande ställer upp till posterna än att alla säkert kan sitta hela perioden.

Vad behöver man veta?
Det viktigaste är att vara intresserad av att påverka och vara villig att gå på möten och våga säga sin åsikt. De nya studentrepresentanterna får utbildning och det viktiga är att man ställer frågor om det är nånting man är osäker på. Det är en fördel om man känner till flera utbildningar och har erfarenhet av påverkningsarbete men ett genuint intresse är viktigast. Inga obligatoriska förkunskaper alltså.

Kan man ställa upp om man är gulis?
Jo, studerande från alla årskurser och studieinriktningar behövs i beslutsfattandet!

Hur ställer man upp?
Man lämnar in intresseanmälan och cv via halloped-systemet: https://www.halloped.fi/sv/abo/calls senast söndag 16.10. kl. 23.59. Man blir sedan kontaktad och inbokad för intervju med kårfullmäktiges valutskott som vill träffa alla sökande. Utskottet ställer inga detaljfrågor utan vill veta allmäna saker om vem man är och hur man är intresserad av att göra saker bättre för studerande på ÅA. Det slutgiltiga beslutet fattas på kårfullmäktiges möte 25.10.2016.

Finns det ännu något du undrar över?

Det är bara att fråga 🙂

Högskolepolitisk expert Petra Lindblad svarar gärna på frågor om allt som har med det här att göra. Du får lättast tag på henne via e-postadressen he-karen@abo.fi.