Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/16 (6.9.2016) att:

  • bevilja Rasmus Lindqvist, Erika Degerman, Martin Ahlö, Ella Schröder och Richard Backman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för höstterminen (-31.12 2016) och kalla in suppleanter för dessa enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige samt fastställa sammansättningen av fullmäktige enligt bilaga.
  • att förkasta ÅSS motion ÅAS borde lämna Nordea bank.
  • välja Johanna Mantere (Alexander Lång), Anton Norrback (Jens Back), Jasmine Malla (Camilla Linko), Linda Smids (Anna Nylund), Milla Stenström (Ida-Maria Sola), Alex Karlsson (Oscar Sigfrids), samt GS Linda Lindholm som observatör för att representera ÅAS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 18 – 19.11 2016.
  • ordna ÅAS årsfest vartannat år i Åbo och vartannat i Vasa, med start i Åbo 2017 vilket betyder att 10- års jubileer arrangeras i Åbo.
  • att i enlighet med specialföreningsreglementet indra specialföreningsstatus av AIESEC/MK, Hangögillet, Karitativa och Uteliggarna då dessa inte fyllt i en verksamhetsanmälan trots upprepade uppmaningar.
  • välja Felix von Renteln till suppleant i grundutbildningsnämnden för ÅA för mandatperioden 6.9.2016–31.12.2016.
  • välja Ida-Maia Sola till suppleant i fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för mandatperioden 6.9.2016–31.12.2016.
  • välja Felix von Renteln till suppleant i fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi för mandatperioden 6.9.2016–31.12.2016.
  • välja Felix von Renteln till suppleant i ÅA:s universitetskollegium för mandatperioden 6.9.2016–31.12.2018.