In English below

Steg för att bli närvaro- eller frånvaroanmäld för läsåret:

 1. Från och med 1.8 kan du logga in på selfservice.abo.fi med ditt ÅA-användarnamn.
 2. I Selfservice närvaroanmäler du dig för hela läsåret eller en termin genom att betala din kåravgift eller så ska du frånvaroanmäla dig.
 3. Efter att du betalt din kåravgift registeras du som närvaroanmäld i studentregistret STURE.
 4. Nu kan du gå till kårkansliet (Åbo: Kåren, Vasa: Havtornen) och få den nya läsårsdekalen till ditt studiekort. Vänligen notera att kanslierna har sommarstängt fram till och med 8.8.

Bra att veta:

 • Närvaroanmäl dig senast 9.9, annars blir du tvungen att betala en förseningavgift till Åbo Akademi. Frånvaroanmälningar efter deadline måste också betala förseningsavgiften.
 • Det går inte längre att hämta någon läsårsdekal från studie- eller fakultetskanslierna. Kårkanslierna är de enda med läsårsdekaler i Åbo och Vasa.
 • På sidan ”Information om kontot” i Selfservice kan du se om du blivit registrerad som närvaroanmäld.
 • En FAQ om kåravgiften hittar du här.
 • Köerna till kårkansliets disk kan eventuellt bli långa under rusningstid (kl. 12-13) så om du har möjlighet kom någon annan tid. Kåren har öppet vardagar kl. 12-15 och Havtornen måndagar-torsdagar kl. 12-15.

Step-by-step to register for the academic year:

 1. Starting August 1st you can log in to selfservice.abo.fi.
 2. In Selfservice you can register as present for the entire academic year or just the fall term by paying the Student Union fee or you can register as absent.
 3. After you’ve paid the fee you should be automatically registered as present in the student registry STURE.
 4. Once you’re registered as present for the term or year you can go to the Student Union office (Åbo: Kåren, Vasa: Havtornen) and get the new sticker for your student card. Please note that our offices are closed for summer up to and including August 8th.

Good to know:

 • Register as either present or absent no later than September 9th, otherwise you’ll have to pay a late fee to the university.
 • It is no longer possible to get a student card sticker from anywhere else but the Student Union.
 • On the page “User account information” in Selfservice you can see whether you’re registered as present or not.
 • The queues to the Student Union offices might be long during peak hour (noon – 1pm) so if you want to try and avoid that you should come sometime else. Kåren is open weekdays noon to 3 pm and Havtornen is open Monday-Thursday, noon to 3 pm.