Vår gästbloggare, studentrepresentanten Ken Snellman, återvänder för att berätta om det arbete som är på gång inom Åbo Akademi med ett nytt, gemensamt system för kursutvärderingar.

Från och med hösten kommer vi studerande att ha förbättrade möjligheter att systematiskt påverka vår utbildning. I höst tas ett nytt elektroniskt kursutvärderingssystem i bruk, som ska användas på samtliga kurser vid ÅA. Den här våren piloteras systemet. Jag och de andra ordinarie studentrepresentanterna i grundutbildningsnämnden är med i den referensgrupp som är med om utvecklandet av systemet.

Systemet byggs upp så att alla utvärderingar för dina kurser finns på samma webbsida. Kursutvärderingarna kommer alla att ha sex frågor som är samma för alla kurser, plus eventuella utbildningslinjespecifika frågor och så lärarens egna frågor om kursen. De sex gemensamma frågorna fokuserar i första hand på kursens lärandemål, alltså vad det är tänkt att man ska lära sig på kursen. Det här är en välkommen utveckling för oss studerande, eftersom vi trots allt går kurser för att lära oss. På sikt leder det också till att lärandemålen formuleras bättre än nu.

Grafisk sammanställning från kursutvärderingen

Med systemet kommer också en bättre struktur för att hantera responsen från kursutvärderingarna. I och med att det automatiskt skapas grafiska sammanställningar av kursutvärderingen kan alla studerande som gått kursen kolla upp vad andra studerande tyckt på det stora hela. Kursutvärderingarna fyller flera funktioner utöver att utveckla den enskilda kursen, och resultatet från utvärderingarna behandlas på flera olika nivåer inom akademin. Det här betyder i praktiken att hur du bedömer en kurs kommer att märkas bättre och oftare leda till resultat.

Systemet piloteras, eller testas, nu under våren, och den andra omgången börjar så småningom vara igång. Piloteringen sker för alla kurser som går i period fyra vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, och vid utbildningslinjen för kemiteknik. Du som går en kurs för vilken kursutvärderingssystemet testas kommer att få ett mejl till din abo-mejl då utvärderingen för kursen öppnar, inom de närmaste veckorna.

Ett fullständigt elektroniskt, anonymt system som används för alla kurser vid ÅA är någonting jag personligen sett fram emot i flera år. Att ett sådant system tas i bruk i höst betyder väldigt mycket för oss studentrepresentanter som på olika håll driver studerandes sak. Och jag vill att ni förstår att även om det känns som om kursutvärderingar inte alltid spelar någon roll så spelar de i själva verket är oerhört viktiga. Det är genom kursutvärderingssystemet som åsikter om kurser dokumenteras, och med den dokumentationen kan de studentrepresentanter som är med och tar beslut om undervisningen bättre tillgodose studerandes åsikter.

Så för alla studerandes skull är det viktigt att ni fyller i kursutvärderingarna, så att kvaliteten på utbildningarna på sikt blir (ännu) bättre.

Har du frågor är det bara att ta kontakt, t.ex. per mejl på ken.snellman@abo.fi. 🙂