Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/16 (30.3.2016) att:

 • Välja Camilla Linko, Joachim Wennström, Jens Back, Oscar Nyman och Erika Degerman till delegater på Ab Jerums vårbolagsstämma.
 • fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2015.
 • fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2015.
 • anteckna revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2015 till kännedom.
 • fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2015 och överföra 675 555, 23 e av resultatet till bespisningsfonden
 • fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2015.
 • bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2015.
 • utse Kajsa Karlsson (suppl. Tommy Räfsbäck) och Cecilia Björkqvist (suppl. Ida Berg) till studentrepresentanter i delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 1.4.2016–31.12.2017.
 • utse Cecilia Björkqvist och Joakim Finne till studentrepresentanter i Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses (Lärkan) delegation för mandatperioden 1.5.2016–30.4.2019.
 • utse Jonna Lindqvist och Anna Nylund till studentrepresentanter i Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses (Lärkan) styrelse för mandatperioden 1.5.2016–30.4.2019.
 • anteckna DRV:s motion ÅASs strukturer bör noggrant ses över till kännedom ge i uppdrag till strategigruppen att beakta motionens innehåll.