Svenska lärarhögskolan Lärkans bostadsstiftelse har två studentbostadshus, som inrymmer ca 200 studerande i Vasa.

Stiftelsen har en delegation med 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter:

  • Granska och godkänna stiftelsens årsberättelse
  • Fastställa bokslutet för föregående verksamhetsår
  • Välja ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte
  • Välja nya medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.
  • Välja ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte.
  • Fastställa budgeten för det kommande kalenderåret.

Delegationen besluter om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen.

Valbar som studentrepresentant är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ansökan skickas in via halloped senast söndag 20.3.2016. Ansökan ska innehålla matrikelnummer och intressemotivering.