Svenska lärarhögskolan Lärkans bostadsstiftelse har två studentbostadshus, som inrymmer ca 200 studerande i Vasa.

Lärkans styrelse har till uppgift att:
1. Representera stiftelsen.
2. Bereda till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut.
3. Förvalta stiftelsens egendom.
4. Dra försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.
5. Anställa funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden.
6. Uppgöra reglementen för funktionärerna.
7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen.
8. Fastställa reglementen för bostäderna.
9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Valbar som studentrepresentant är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ansökan skickas in via halloped senast söndag 20.3.2016. Ansökan ska innehålla matrikelnummer och intressemotivering.