Åbo yrkeshögskolas studerandekår – TUO är en aktiv och och utvecklande intresse- och serviceorganisation vid Åbo yrkeshögskola med dryga 4700 studeranden. Åbo yrkeshögskola har cirka 9500 studeranden och är därmed en av Finlands största yrkeshögskolor och fungerar förutom i Åbo också i Salo.

Studerandekåren TUO söker EN PROJEKTARBETARE

för att förverkliga en enkät om Åbo studerandes välmående, inkomst, framtidsplaner och anställning. Enkäten förverkligas i samarbete med Åbo stad, Åbo universitets studentkår, Åbo Akademis Studentkår, Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium, Diakoni-yrkeshögskolans studerandekår – O´Diako och Humanistiska yrkeshögskolans studerandekår HUMAKO.

Enkäten genomförs elektroniskt och riktar sig till ca 40 000 studerande. Projektarbetaren ansvarar för enkätens sammanställning, analys och rapportering. Studerande- och studentkårerna i Åbo använder rapporten för att driva studerandes ärenden så att Åbo stad bättre kan svara på studerandes önskemål och förväntningar. Utöver detta skriver projektarbetaren korta sammanfattningar av rapporten på både finska och svenska.

Vi förutsätter att den sökande har:

  • förutsättningar för självständigt arbete
  • förståelse för studerandes vardag
  • goda kunskaper i både muntlig och skriftlig finska och svenska
  • kunskaper i de vanliga MS Office-programmen

Erfarenhet av motsvarande arbete från arbets- eller föreningslivet ses som fördel.

Arbetet utförs fritt på beting under tiden 1.3.-31.10.2016. För utfört arbete utbetalas en lön om 1800 euro. Välutfört arbete kräver deltagande i arbetsgruppens möten och en del närvaro på TUO:s kontor.

Mer information om ansökan ger styrelseordförande Tuomas Kiviranta tel. 045 670 5011 eller puheenjohtaja@opiskelijakunta.net och verksamhetsledare Anna Mäkipää tel. 045 670 6650 eller toiminnajohtaja@opiskelijakunta.net.

Fritt formulerade ansökningar sändes senast fredag 12.2.2016 kl 12.00 till rekrytointi@opiskelijakunta.net. Skriv ”Hakemus/Ansökan” som rubrik.

Intervjuerna görs på två språk. En del av de sökande kallas till intervju som hålls vecka 7.