Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 5 februari 2016 beslutat att:

 • Till fullmäktige föreslå fyra personer att väljas till arbetsgruppen för uppdatering av ÅAS strategi;
 • Välja Helena Lindström till marknadsföringskoordinator med placeringsort Åbo, och förlänga ansökningstiden för motsvarande uppdrag i Vasa till onsdag 17 februari kl. 23.59;
 • Välja Lotta Metsärinne, Milla Stensröm och Jan-Erik Kress till arbetsgruppen för ÅAS100 och ÅA100;
 • Tilldela HE Eija Laitinen ÅAS styrelsenål;
 • Tillsammans med TYY beställa en buss för tur-och-retur resa till FSF:s kick off-seminarium i Korpilampi 15 – 16.2;
 • SO Norrback sonderar fram en kandidat till Egentliga Finlands påverkarskola innan deadline 17 februari;
 • Välja Ida Berg och Jonna Lindqvist till ÅA:s och ISS kundkommitté i Vasa;
 • Styrelsemedlemmarna Karlsson och Smids deltar i FSF:s seminarium om digitalisering inom hälsovården 24.2 i Helsingfors;
 • Ingen deltar i LSK:s förbundsmöte;
 • Styrelsmedlem Smids deltar i ÅSL:s LXXXIII årsfest;
 • Ingen deltar i KK:s styrelsestugkväll;
 • Skicka en hälsning till OYY med anledning av deras 56-årsdag;
 • Styrelsemedlem Malla deltar i FSF:s 95-årsfest;
 • Styrelsemedlem Malla deltar i Infås XXXV;
 • Skicka en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras XXIV årsfest;
 • Bevilja Österbottniska Nationen lov av deras fanvakter och fanbärare må bära studentmössa i samband med nationens 90-årsfest 5.3.