Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 02/16 (11.2.2016) att:

 • bevilja Oscar Sigfrids (MK-L), Karolina Bergvik (LSKV), Fredrik Häggman (LSK), Johanna Mantere (LSK) och Alex Karlsson (MK-L) befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för vårterminen (-31.7 2016) och kallar in suppleanter för dessa enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige samt fastställa ny sammansättning av fullmäktige;
 • anteckna styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för år 2016 till kännedom;
 • välja Kajsa Karlsson till ordförande för Havtornsutskottet år 2016;
 • välja Marina Stenbäck till ordförande för ekonomidirektionen för mandatperioden 11.2.2016–31.12.2016;
 • godkänna Fövaltningsinstruktionen för Åbo Akademis Studentkår, som ersätter Fullmäktiges arbetsordning och Arbetsordning för Kårens förvaltande organ;
 • godkänna nytt Ekonomireglemente för Åbo Akademis Studentkår;
 • godkänna ny Valordning för val av fullmäktige;
 • tillsätta en arbetsgrupp för uppdaterande av Åbo Akademis Studentkårs strategi. I gruppen ingår FO Milla Stenström, SO Anton Norrback, EDO Marina Stenbäck, GS Linda Lindholm och kårmedlemmarna Rasmus Lindqvist, Anna Nylund, Ken Snellman och Alexander Skog;
 • Välja Röda Korset i Åboland som sitt biståndsmål för läsåret 2016–2017 och till dem donera de budgeterade medlen á 1000 €;
 • Välja nya personliga suppleanter till studentrepresentanterna i fakultetsrådet för Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi enligt följande:
  • Elin Jaatinen som suppleant för Alex Karlsson
  • Oskar Lindberg som suppleant för Daniela Karlsson
  • Rasmus Lindqvist som suppleant för Kim Kronlund