(skickat till ÅA:s ledningsgrupp 18.12.2015)

Åbo Akademi står inför stora sparkrav på sin verksamhet. Åbo Akademis Studentkår vill påminna ÅA om vissa aspekter för att säkerställa genomströmningen av studerande även i fortsättningen.

Studentkåren uppskattar de långa öppethållningstiderna ÅA:s bibliotek har för tillfället och hoppas att bibliotekens öppethållningstider hålls studerandevänliga i framtiden också för att möjliggöra tentläsning och studier under kvällar och veckoslut. Största delen av studerande deltar på föreläsningar dagtid, varmed en stor del av studierelaterat arbete utförs under kvällar och veckoslut. Studentkåren betonar att läroböcker ska vara tillgängliga för alla studerande. För tillfället tillhandahåller t.ex. huvudbiblioteket flera böcker som inte får lånas utanför byggnaden, därmed är långa öppettider en motiverad lösning till att studerande får tillgång till materialet. Att biblioteken har öppet på kvällar och veckoslut beaktar att studerande också har andra uppgifter än enbart studier (arbete, barn etc).

Studentkåren hoppas att nivån på studentservice tryggas. Studerande kommer också i framtiden att behöva officiella studieregisterutdrag, rådgivning gällande utbytesstudier, stipendier och olika ansökningar samt information om vilken hjälp och hurdana stödformer som finns till förfogande för studerande med specialbehov. ÅA ska ha en namngiven person som både studerande och personal kan vända sig till då det finns behov av att ta i bruk hjälpmedel av olika slag och för att konsultera specialarrangemang kring studierna.

Att Åbo Akademi har en studiepsykolog i Åbo och erbjuder studiepsykologtjänster i Vasa är viktigt. Behovet av dylik lättillgänglig service har funnits länge och behovet ser inte ut att minska. Tvärtom. Studentkåren tackar ÅA för den flitigt använda studiepsykologtjänsten.

Studentkåren betonar vikten av ändamålsenliga studentutrymmen för grupparbeten, läsning och samlingspunkt för specialföreningar. Genom att erbjuda ändamålsenliga arbetsutrymmen som möjliggör studiearbete efter föreläsningstid säkerställs att studerande syns och vistas på campus. Studentkåren vill betona att behovet av grupputrymmen finns redan under det planerade nybygget samt renoveringen av Campus Gadolinia. Studentutrymmen bör vara tillgängliga med studerandes personliga HID-nyckel. ÅAS konstaterar också att elevatorgången i Vasa är det enda utrymmet där studenter flexibelt kan arbeta och studera på eget initiativ utan att tillgången till utrymmet begränsas av undervisningsverksamhet. I anslutning till Campus Gadolinia vill studentkåren uppmärksamma behovet av en studentrestaurang.

Studentkåren är orolig över närundervisningens framtid och hoppas att det ställs vikt vid diskussioner och förklaringar istället för självstudier. Studerande bör ges möjlighet till närundervisning, var det är lättare att beakta olika studerande med specialbehov. Det omvända klassrummet (sk. flipped classroom, som betyder att materialet inför föreläsningen genomgås av studenterna via webben redan innan föreläsningen. Detta i syfte att ge mer tid för fördjupning i materialet under lektionstid.) kunde vara ett bra alternativ. Inom Akademin finns också bra praxis med inspelade föreläsningar. Ett bra exempel är akademilektor, docent Jonas Lagerström som har alla föreläsningar tillhanda online. Studerande lyssnar på teorin online och deltar på räkneövningarna på plats i klassrummet. Samma inspelade föreläsningar kan användas flera år i rad. Digitaliseringsgraden kunde ytterligare ökas. Införande av elektroniska kursanmälningar via MinPlan kunde bli kutym istället för anmälningar till pappers på anslagstavla. Egenlärarsystemet uppskattas av de flesta studerande och kunde utvecklas ytterligare, så det skulle vara ett likvärdigt system för alla fakulteter.

Studentkåren hoppas på att Åbo Akademi även i framtiden möjliggör utförande av studier inom utsatt tid. De obligatoriska kurserna ska kunna tas varje eller vartannat år, så studerandes möjlighet till studiestöd garanteras. Studentkåren hoppas att de breda kandidatutbildningarna löser problemet med hopade kurser, vilket återstår att se efter läsårets slut. Studentkåren planerar att under vårterminen 2016 omarbeta publikationen 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi.

 

Åbo, 18.12.2015

Styrelseordförande Jens Back
Generalsekreterare Linda Lindholm

För mera information vänligen kontakta högskolepolitisk expert Eija Laitinen, he-karen@abo.fi.