Short summary in English below

Owal Group Oy och VTT har fått på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet att genomföra en utvärdering av effekterna av universitetslagen som trädde i kraft år 2010.

I och med den nya universitetslagen frigjordes universiteten från statsförvaltningen och fick en ställning som självständiga juridiska personer. Universiteten kapitaliserades och gavs ekonomisk och administrativ autonomi. Dessutom fick universiteten en roll som självständiga arbetsgivare samtidigt som tjänsteförhållandena omvandlades till anställningsförhållanden. Även universitetens organisationsstruktur reformerades.

Nu skulle vi gärna vilja höra från studerande vilka effekter den nya universitetslagen haft bl.a. på studerandenas möjligheter att delta, undervisningens kvalitet, internationaliseringen och planeringen av de egna studierna. Denna enkät har skickats till studerande vid samtliga universitet i Finland. Genom att besvara den kan du påverka universitetens utveckling.

Du kan besvara enkäten till och med den 20 november 2015 på adressen: https://sv.research.net/r/universitetslag2

Att svara på frågorna tar cirka 15 minuter. Insamlingen och behandlingen av data genomförs av Owal Group Oy. Alla svar behandlas konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarande lämnas inte ut till universiteten, undervisnings- och kulturministeriet eller några andra parter. Resultaten utnyttjas för utvärderingen av universitetslagsreformens effekter. Utvärderingen blir klar i juni 2016.

In English:

What kind of development has there occurred at your university regarding opportunities for participation, quality of teaching and international cooperation? Please respond by 20 November 2015 at: https://www.research.net/r/universitiesact2

The results of the survey will be used in the impact assessment of the Universities Act reform, to be completed by the end of June 2016.

Mer information om utvärderingen och enkäten fås av / more information:

Nita Korhonen
Owal Group Oy
nita@owalgroup.com
050-5234889