FÖRVALTNINGSORGAN: Styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

POST: En suppleant

FÖR PERIODEN: 1.1.2016 – 31.12.2016

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: tisdagen 27.10. kl 12.00 Obs! Förlängd ansökningstid.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS) har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område. VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Den årliga omsättningen är ca 10,4 milj.euro.

VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

ÅAS och Studerandekåren Novium har kommit överens om att ÅAS representerar de svenskspråkiga studenterna på den gemensamma platsen i TYS styrelse och Novium på den gemensamma platsen i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) under nästa mandatperiod. ÅAS representerar suppleantplatsen i VOAS. Styrelseposten är arvoderad.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

VAL: Suppleanten väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 27.10.2015. Alla sökande informeras per e-post till sin ÅA-mejl efter att beslut har fattats.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST fredagen 23.10.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken: https://www.halloped.fi/sv/abo/calls/5620bc4c2c4069435b0000af
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer samt telefonnummer för bokning av tid för intervju.

 NÄRMARE INFORMATION: Eija Laitinen, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.

ORT OCH DATUM: Åbo den 16.10.2015