In English below.

FÖRVALTNINGSORGAN: Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter

POST: En studentrepresentant

FÖR PERIODEN: 30.10.2015 – 31.12.2017

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: torsdagen 29.10. kl 15.00

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Institutet för mänskliga rättigheter har en ledningsgrupp för handläggning av ärenden som ansluter sig till institutets verksamhet. Ledningsgruppen utses av dekanus för en mandatperiod på tre kalenderår.

Ledningsgruppen består av ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar varav en representerar de studerande. I ledningsgruppen skall ingå minst en representant för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, en representant för institutets personal och en forskare i mänskliga rättigheter. I ledningsgruppen kan ingå en eller flera personer som inte är anställda av Åbo Akademi.

Institutets föreståndare fungerar som föredragande i ledningsgruppen.

Institutet har till uppgift att främja forskning, undervisning och information om mänskliga rättigheter genom:

 1. att initiera, genomföra och administrera forskningsprojekt och utredningar,
 2. att ge på forskning baserad grund- och forskarutbildning samt fortbildning,
 3. att samordna och utveckla forskning och undervisning om de mänskliga rättigheterna vid Åbo Akademi,
 4. att publicera forskningsresultat samt undervisnings- och informationsmaterial,
 5. att anordna seminarier, symposier och konferenser,
 6. att informera om och ge utlåtanden i frågor som gäller skyddet av mänskliga rättigheter,
 7. att samarbeta med andra vetenskapliga institutioner och undervisningsanstalter samt stå i förbindelse med offentliga myndigheter och privata organisationer,
 8. att insamla material som har relevans för skyddet av de mänskliga rättigheterna,
 9. att handha övriga ärenden som hör till institutets verksamhetsområde

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

VAL: Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 30.10.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST fredagen 23.10.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ länken
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer samt telefonnummer för bokning av tid för intervju.

 

 

IN NEED OF A STUDENT REPRESENTATIVE

 • The Student Union of Åbo Akademi University is looking for a Student Representantive to the Steering Group for the Institute for Human Rights at Åbo Akademi University for the period: 30.10.2015–12.2017. If you are interested but know that you will not be a student at ÅAU for the whole time period you can still apply for the position.
 • We need your application by Thursday the 27th of October at 3.00pm.
 • The Steering Group for the Institute for Human Rights discusses and makes decisions concerning the tasks of the institute which include research, teaching and information in the field of Human Rights. The Steering Group consists of staff and one student from ÅAU and possibly external experts in the field.
 • If you are interested please send your application via the halloped.fi-page:
  Follow this link
  – Log in by clicking the HAKA button.
  – Now the alternative ”Send application” is found under the description, choose this
  – In the field arguments you can write your application, why you are suitable for the task and what earlier experiences you see as relevant.
  – Also write your matriculation number.
 • Please contact the Academic Affairs Specialist Eija Laitinen if you have questions about being a Student Representative or about the application process!

 

NÄRMARE INFORMATION/FOR FURTHER INFORMATION: Eija Laitinen, högskolepolitisk expert/Academic Affairs Specialist, he-karen@abo.fi, tel.nr: (02) 215 4655.