Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 06/15 (27.10.2015) att:

 • godkänna ändringen av Stadgar för Åbo Akademis Studentkår för andra gången;
 • anteckna ekonomidirektionens svar på hemställan gällande Restaurang Kårens prissättning för specialföreningar till kännedom;
 • delegera ärendet om val av årsfestmarskalk för ÅAS XCVII årsfest till styrelsen;
 • välja Ann-Katrin Bender och Alexander Lång som studentrepresentanter till styrelsen för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017;
 • välja följande studenter till ordinarie medlemmar med suppleanter till universitetskollegiet för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2018:
Ordinarie: Suppleant:
Jens Back Markus Heikkilä
Milla Stenström Linda Lindholm
Richard Backman Tommy Räfsbäck
Ida-Maria Sola Ken Snellman
Rasmus Lindqvist Matias Dahlbäck
Oskar Lindberg Mikael Leino
Fanny Mattsson Jonna Lindqvist
Ella Schröder Daniel Junell
 • välja Ella Schröder som ny personlig suppleant för Andreas Forsbäck i FSE:s fakultetsråd för den kvarvarande mandatperioden 27.10.2015–31.12.2016;
 • utnämna SE Monika Antikainen som representant för studenternas hälsovårdsstiftelse i Åbo för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017;
 • nominera Monika Antikainen som första prioritet och Alexander Lång som andra prioritet till medlemmar i SHVS delegation för mandatperioden 2016–2017;
 • utse SE Monika Antikainen till representant för ÅAS till Studentbystiftelsens delegation för mandatperioden 2016–2018;
 • utse GS Linda Lindholm till styrelsemedlem till Åbo studentbystiftelses styrelse för mandatperioden 2016–2018;
 • utse Matias Risikko som personlig suppleant från ÅAS till Noviums representant i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2016;
 • anteckna informationen och diskussion gällande den preliminära budgeten för år 2016 till kännedom;
 • anteckna informationen och diskussion gällande den preliminära verksamhetsplanen för år 2016 till kännedom;
 • anteckna renoveringsplanen för Kårhuset till kännedom;
 • anteckna stadgearbetsgruppens rapport till kännedom;
 • utöka stadgearbetsgruppen med Raine Katajamäki och ge honom i uppdrag att koordinera arbetet med ett uppdaterat ekonomireglemente för ÅAS.