FÖRVALTNINGSORGAN: Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

POST: En suppleant

FÖR PERIODEN: 27.10.2015 – 31.12.2016

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: fredagen 9.10. kl 23.59 (obs! förlängd ansökningstid)

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
 2. besluta om fakultetens strategi,
 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
 6. anta forskarstuderande,
 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.
 10. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas enligt 3 § i ÅAS valordning. Studentrepresentanten ska vara närvaroanmälda enligt ÅA:s studiematrikel vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

INTERVJU: Eventuella intervjuer hålls på kårfullmäktiges valutskotts möte måndagen 12.10.

VAL: Studentrepresentanten väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 27.10.2015. Alla sökande informeras per e-post till sin ÅA-mejl efter att beslut har fattats.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST tisdagen 6.10.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ länken.
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer samt telefonnummer för bokning av tid för intervju.

NÄRMARE INFORMATION: Eija Laitinen, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.