Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2016–31.12.2018 utses den 27 oktober 2015 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av alla kön och från alla fakulteter till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.


UPPGIFTER OM UPPDRAGET

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att
1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
2) utse medlemmarna till universitets styrelse,
3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,
4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
5) välja revisorer för universitetet,
6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammanställning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §:

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val inom grupperna vardera utser 8 medlemmar och 8 suppleanter samt studentkåren utser 8 företrädare och suppleanter för studerandena.

VALBARHET

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2015 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

VALLÄNGDEN

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2015 framläggs för granskning under tiden 25.9–1.10.2015 på Studentkårens kanslier i Åbo (Tavastgatan 22, mån-fre kl. 12-15) och i Vasa (Inre hamnen, mån-tor kl. 12-15).  De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till is-karen@abo.fi.

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi) under den tid vallängden är framlagd.

TIDSSCHEMA 2015

Fredagen den 18 september
Tiden för intresseanmälningar löper fr.o.m. 18.9.2015 t.o.m. 9.10.2015.

Fredagen den 25 september
Vallängden framläggs för granskning 25.9–1.10.2015 på Studentkårens kanslier i Åbo och i Vasa under öppethållningstider. De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till is-karen@abo.fi.

Måndagen den 5 oktober
Den slutliga vallängden offentliggörs på ovannämnda ställen.

Fredagen den 16 oktober
Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 15.00.

Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta intressemotivering, information om för uppdraget relevant erfarenhet och matrikelnummer. Om en sökande endast är intresserad av att verka som antingen ordinarie eller suppleant bör detta nämnas i anmälan, i annat fall antar valutskottet att den sökande är lika intresserad av ordinarieplats som av suppleantplats. Utifrån intressemotiveringarna och erfarenheten bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

Måndagen 12 oktober
Valutskottet reserverar möjligheten att intervjua kandidaterna.

Torsdagen 22 oktober
Valutskottet intervjuar kandidaterna under fullmäktiges aftonskola kl 15-16.

Tisdagen den 27 oktober
Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte kl 13.00. Det slutliga valresultatet kungörs så fort protokollet justerats, senast 28.10.2015 kl. 16.00.

VALORDNINGEN

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 18 september 2015
VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information:
valutskottets sekreterare, högskolepolitisk expert Eija Laitinen, (02) 215 4655, e-post: he-karen@abo.fi.