Studentrepresentanterna till Åbo Akademis styrelse för perioden 1.1.2016–31.12.2017 utses den 27 oktober 2015 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av alla kön och från alla fakulteter till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET

Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 1 §:

Styrelsen är akademins högsta beslutande organ. Universitetskollegiet beslutar om antalet styrelsemedlemmar, antalet medlemmar inom de olika grupperna (professorer, övriga anställda och studerande) samt om styrelsens mandatperiod. Universitetskollegiet utser de externa medlemmarna i styrelsen och fastställer valet av de styrelsemedlemmar som valts i hemliga val i enlighet med akademins valinstruktion och de företrädare för studerandena som utsetts av studentkåren enligt 46 § universitetslagen.

Åbo Akademis styrelse består av 10 medlemmar, av vilka två representerar professorerna, två övriga anställda, två studerande och fyra är externa medlemmar.

Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen. Till styrelsens strategiska uppgifter hör att bestämma om nya professurer samt om återbesättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer. Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

I universitetslagens 14 § stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen.
Styrelsen har till uppgift att

1) besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,
2) besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,
3) svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,
4) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,
5) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,
6) på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,
7) välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,
8) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,
9) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,
10) besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

VALBARHET

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2015 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

VALLÄNGDEN

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2015 framläggs för granskning under tiden 25.9–1.10.2015 på Studentkårens kanslier i Åbo (Tavastgatan 22, mån-fre kl. 12-15) och i Vasa (Inre hamnen, mån-tor kl. 12-15).  De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till is-karen@abo.fi.

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi) under den tid vallängden är framlagd.

TIDSSCHEMA 2015

Fredagen den 18 september
Tiden för intresseanmälningar löper fr.o.m. 18.9.2015 t.o.m. 9.10.2015.

Fredagen den 25 september
Vallängden framläggs för granskning 25.9–1.10.2015 på Studentkårens kanslier i Åbo och i Vasa under öppethållningstider. De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till is-karen@abo.fi.

Måndagen den 5 oktober
Den slutliga vallängden offentliggörs på ovannämnda ställen.

Fredagen den 9 oktober
Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 15.00.

Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta intressemotivering, information om för uppdraget relevant erfarenhet och matrikelnummer. Utifrån intressemotiveringarna och erfarenheten bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

Måndagen 12 oktober
Valutskottet reserverar möjligheten att intervjua kandidaterna.

Torsdagen 22 oktober
Valutskottet intervjuar kandidaterna under fullmäktiges aftonskola kl 15-16.

Tisdagen den 27 oktober
Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte kl 13.00. Det slutliga valresultatet kungörs så fort protokollet justerats, senast 28.10.2015 kl. 16.00.

VALORDNINGEN

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 18 september 2015
VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information:
valutskottets sekreterare, högskolepolitisk expert Eija Laitinen, (02) 215 4655, e-post: he-karen@abo.fi.