Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/15 (13.5.2015) att:

  • Välja Antonia Prinsén och Lotta Metsärinne till rösträknare och protokolljusterare för mötet;
  • Kårvalet 2015 ordnas elektroniskt 3­­–4.11.2015;
  • Till valnämnden för Kårvalet 2015 välja: Anna Nylund, Antonia Prinsén, Noora Karhu, Daniel Junell, Lotta Metsärinne, Ken Snellman och Emma Ekstrand;
  • Välja Emilia Juslin till studentrepresentant i styrelsen för Åbo Akademi för mandatperioden 25.5.2015–31.12.2015;
  • Välja Rasmus Lindqvist som suppleant i universitetskollegiet för Åbo Akademi för mandatperioden 25.5.2015–31.12.2015;
  • Delegera förslagsrätt av studentrepresentant i delegationen för Åbo Akademi i Vasa till kårstyrelsen och att det sker i enlighet med ÅAS reglemente Val av studentrepresentanter till andra förvaltningsorgan;
  • Anteckna utvärderingen av intressesektorns organisationsstruktur till kännedom och förpliktiga styrelsen att ta åtgärdsförslagen i beaktande vid planerandet av intressesektorns verksamhet för år 2016;
  • Bevilja Sonja Sunde befrielse från kåruppdrag;
  • Ålägga ekonomidirektionen att se över prissättningen i kårrestaurangerna för specialförenings- och studentevenemang, samt utvärderar möjligheter till att göra dessa förmånligare. Ekonomidirektionen ger en redogörelse för utvärderingen och åtgärder till fullmäktige på årets sjätte möte under hösten.
  • Anteckna styrelsens presentation av den i preciseringarna fastställda verksamhetens framskridande till kännedom.