FÖRVALTNINGSORGAN: Universitetskollegiet
POST: Suppleant
FÖR PERIODEN: 13.5.2015–31.12.2015
SISTA ANSÖKNINGTID: fredagen 8.5.2015 kl. 15.00.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att

 1. besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
 2. utse medlemmarna till universitets styrelse,
 3. fastställa valet av styrelsemedlemmarna,
 4. entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
 5. välja revisorer för universitetet,
 6. fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
 7. besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
 8. besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammansättning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §:

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Kollegiet beslutar också om styrelsens arvoden.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

INTERVJU: Eventuella intervjuer hålls på kårfullmäktiges valutskotts möte måndagen 11.5. fr.o.m. kl. 15.15.
VAL: Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 13.5.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST fredagen 8.5.2015 kl. 15.00

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ länken till Halloped.fi.
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså texten om varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.
ORT OCH DATUM: Åbo 20.4.2015