FÖRVALTNINGSORGAN: Styrelsen för Åbo Akademi
POST: En studentrepresentant
FÖR PERIODEN: 25.5.2015 – 31.12.2015
SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 6.5. kl. 15.00

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 1 §:

Styrelsen är akademins högsta beslutande organ.

Universitetskollegiet beslutar om antalet styrelsemedlemmar, antalet medlemmar inom de olika grupperna (professorer, övriga anställda och studerande) samt om styrelsens mandatperiod.

Universitetskollegiet utser de externa medlemmarna i styrelsen och fastställer valet av de styrelsemedlemmar som valts i hemliga val i enlighet med akademins valinstruktion och de företrädare för studerandena som utsetts av studentkåren enligt 46 § universitetslagen.

Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen. Till styrelsens strategiska upp- gifter hör att bestämma om nya professurer samt om återbesättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer. Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

 

I universitetslagens 14 § stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen.

Styrelsen har till uppgift att

 1. besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,
 2. besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,
 3. svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,
 4. svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,
 5. godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,
 6. på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,
 7. välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,
 8. godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,
 9. ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,
 10. besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

 

Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att vara med och delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

Valbara som studentrepresentanter är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

 

INTERVJU: Kårfullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna enskilt torsdagen 7 maj med start kl. 15.00 och kandidaterna intervjuas i grupp på fullmäktiges aftonskola samma dag kl. 17.15–19.30 (bägge tillfällen i videokonferens Åbo-Vasa). Exakta tider för intervjuer överenskommes efter att tiden för intresseanmälan utgått.

VAL: Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige väljer studentrepresentanten på sitt möte 13.5.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 6.5.2015 kl. 15.00

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ länken
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer samt telefonnummer för bokning av tid för intervju.

 

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.

ORT OCH DATUM: Åbo den 27 april 2015