Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/15 (31.3.2015) att:

 • välja Marina von Schantz och Emil Huttunen till rösträknare och protokolljusterare för fullmäktigemötet.
 • välja Sonja Sunde, Christoffer Forsblom, Lotta Metsärinne, Marina von Schantz och Joakim Jusélius till delegater för Ab Jerums vårbolagsstämma.
 • fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2014.
 • fastställa ÅAS verksamhetsberättelse för år 2014.
 • anteckna revisionsberättelser för Kafé Gadolinia Kb och ÅAS för år 2014 till kännedom.
 • grunda en fond vid namnet Bespisningsfonden.
 • fastställa ÅAS bokslut för räkenskapsåret 2014.
 • fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för räkenskapsåret 2014.
 • bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2014.
 • välja Fanny Mäkinen och Saga Rosin till studentrepresentanter i delegationen för bostadsstiftelsen Lärkan för mandatperioden 31.3.2015–31.12.2017 samt föreslog Marcus Beijar och Anni Katajarinnes om studentrepresentanter i styrelsen för bostadsstiftelsen Lärkan för mandatperioden 31.3.2015–31.12.2015.
 • befria Amy Rönnberg från uppdraget som studentrepresentant i Lärkans delegation fr.o.m. 31.3.2015 och befullmäktigar kårstyrelsen att välja en ny studentrepresentant till delegationen på styrelsemötet den 1.4 från de som anmält intresse för uppdraget under den tidigare lediganslagningen.
 • tillsätta en stadgeändringsgrupp med följande medlemmar: SO Jens Back, FO Alexander Lång, EDO Daniel Lähde, Otto Andersson, Reetta-Sisko Pakkala, Linda Lindholm, Riina Forsman och GS Ann-Katrin Bender.
 • ÅGV:s motion inte föranleder några åtgärder.
 • arbetet med intressesektorns kommunikationsstrategi utökas till att omfatta hela Åbo Akademis Studentkår och dess närstående bolag.
 • ge kårstyrelsen i uppdrag att planera och genomföra en kårenitenkät.
 • bevilja specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår för Ämnesföreningen Jus Cogens r.f.