Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med drygt 5 000 medlemmar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren.

ÅAS söker nu en högskolepolitisk expert för moderskapvikariat fr.o.m. 3.8.2015. Vikariatets placeringsort är Åbo.

Den högskolepolitiska experten (HE) handhar tillsammans med styrelsen planeringen, ledningen och verkställandet av den högskolepolitiska samt internationella intresseverksamheten vid ÅAS.

Till expertens uppgifter hör intressebevakning i frågor kring högskolepolitik och frågor som inbegriper undervisningens kvalitet, studiehandledning och stödtjänster samt studerandes rättsskydd. Därtill deltar HE å tjänstens vägnar i arbets- och ledningsgrupper samt förtroendeorgan ÅAS utser hen till. HE bevakar tillsammans med den socialpolitiska experten de internationella studenternas intressen vid ÅA. HE fungerar som studerandes ombud i utredningar kring fusk och plagiat. HE är beredande i ärenden studentkårens styrelse beslutar om (förbereder till exempel utlåtanden) och fungerar som kontaktperson med möjlighet till rådgivning i frågor som ansluter till expertens övriga uppgifter. HE handhar särskilt studentkårens kontakt och stöd till studeranderepresentanterna. Till uppgifterna hör även i viss mån allmänna kansliuppgifter.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet inom studentkåren kräver stresstålighet, initiativrikedom, samarbetsförmåga samt förmåga att effektivt verkställa beslut. De sökande förutsätts ha erfarenhet av att studera vid ett universitet, kännedom om ansvarsområdet och verksamheten vid ett universitet, förmåga att använda svenska, finska och engelska i professionell kommunikation, förmåga att gestalta stora ämneshelheter och snabbt anpassa sig till nya situationer.

Grundlönen är bunden till Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) kollektivavtal och justeras i enlighet med det. Erfarenhets- och examenstillägg betalas i enlighet med FSF:s lönerekommendationer.

Egenhändigt undertecknade ansökningar med meritförteckning skall vara ÅAS kansli (Tavastgatan 22, 20500 Åbo) tillhanda senast den 20 april 2015 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. En del av de sökande kallas till en intervju som hålls under vecka 18.

För mera information vänligen kontakta generalsekreterare Ann-Katrin Bender, tfn: 050 521 7140.