Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett eller flera stipendier för personer som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad och varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår. Av sökande förutsätts att de innehaft uppdrag inom Åbo Akademis Studentkår och dess specialföreningar.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer för en sammanlagd tid om 17 månader, så att stipendiet utgår med 1 800 euro per månad. Av stipendiaterna förutsätts forskningsarbete på heltid samt forskningsrapport.

Ansökan är fritt formulerad. Till ansökan skall bifogas en meritförteckning ur vilken bör framgå uppgifter om sökandens verksamhet inom studentkåren och dess specialföreningar. Till ansökan bifogas även av sökanden uppgjord forskningsplan ur vilken framgår undersökningens syfte, material, teoretiska avstamp och arbetshypotes, metodiska uppläggning samt eventuell reseplan eller behov av laboratoriefaciliteter. Forskningsplanen skall därutöver sammanställas på en sida. Till ansökan bifogas även handledarens utlåtande i slutet kuvert samt information om övrig ansökt eller beviljad finansiering för samma ändamål.

Ansökningarna bör vara Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår tillhanda senast den 20 april 2015 klockan 15.00. Adressen är Tavastgatan 22, 20500 Åbo. Beslut om stipendieutdelningen meddelas inom maj.

Närmare uppgifter om forskarstipendiet ges av medlemmarna i Seniorernas Råd, Dag Anckar, tfn 02-215 4316 (dag.anckar@abo.fi), Olav Eklund, tfn 044-295 6429 (olav.eklund@abo.fi), Ulrika Wolf-Knuts, (uwolf@abo.fi) och Åbo Akademis Studentkårs generalsekreterare Ann-katrin Bender, tfn 02-215 4652 (gs-karen@abo.fi).