FÖRVALTNINGSORGAN: Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse r.s, Lärkans, styrelse
POST: Två studentrepresentanter
FÖR PERIODEN: 31.3.2015–31.12.2015
SISTA ANSÖKNINGTID: söndagen 29.3.2015 kl. 23.59.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses (Lärkan) främsta uppgift är att underlätta bostadssituationen för studerande och i främsta hand för sådana studerande som bedriver sina studier vid svenskspråkiga utbildningsanstalter. Stiftelsen äger två fastigheter, Lärkan I och Lärkan II i Vöråstan i Vasa. Fastigheterna, vilka byggdes åren 1974 och 1981 och grundrenoverades 2002 – 2003, erbjuder bostäder för ca 200 studerande. Stiftelsens verksamhet sköts av en styrelse som består av sju personer av vilka två representerar hyresgästerna/studenterna. Studentrepresentanterna i styrelsen brukar följa med vad som händer på Lärkan och förmedla studenternas åsikter även utanför styrelsemötena.

I stadgorna för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse stadgas följande om styrelsens sammansättning och uppgifter:

9 §

Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 §

Stiftelsens styrelse har till uppgift att:

 1. Representera stiftelsen.
 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut.
 3. Förvalta stiftelsens egendom.
 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.
 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden.
 6. Uppgöra nödiga reglementen för funktionärerna.
 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen.
 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.
 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

VAL: Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte tisdag 31.3.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 25.3.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ länken till Halloped.fi.
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här skriver du alltså varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.