FÖRVALTNINGSORGAN: Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse r.s, Lärkans, delegation
POST: Två studentrepresentanter
FÖR PERIODEN: 31.3.2015–31.12.2017
SISTA ANSÖKNINGTID: onsdagen 25.3.2015 kl. 23.59.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses (Lärkan) främsta uppgift är att underlätta bostadssituationen för studerande och i främsta hand för sådana studerande som bedriver sina studier vid svenskspråkiga utbildningsanstalter. Stiftelsen äger två fastigheter, Lärkan I och Lärkan II i Vöråstan i Vasa. Fastigheterna, vilka byggdes åren 1974 och 1981 och grundrenoverades 2002 – 2003, erbjuder bostäder för ca 200 studerande. Stiftelsens verksamhet sköts av en styrelse som består av sju personer av vilka två representerar hyresgästerna/studenterna. I stiftelsens delegation har ÅAS sex stycken representanter med delvis överlappande mandatperioder så att två representanter varje år väljs för en treårig mandatperiod. I regel sammanträder delegationen till ett möte per år, i år hålls årsmötet i början av april.

I stadgorna för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse stadgas följande om delegationens sammansättning och uppgifter:

5 §

Stiftelsen har en delegation bestående av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

6 §

Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Delegationen sammanträder till extra möte då ordföranden anser det av behovet påkallat eller då 1/5 av delegationens medlemmar för uppgivet ärende därom anhålller. Delegationen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Kallelse till delegationens möte utfärdas av ordföranden och bör tillställas medlemmarna skriftligen minst sex dagar i förväg, varvid de ärenden som skall behandlas bör nämnas.

7 §

Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande:
Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning.
Väljes två protokolljusterare.
Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå.
Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte.
Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret.
Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av
Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte.
Fastställes revisorns arvode.
Väljes två protokolljusterare.
Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 §

Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

 

VAL: Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte tisdag 31.3.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 25.3.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken till Halloped.fi.
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här skriver du alltså varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.