Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 02/15 (10.2.2015) att:

  • välja Christoffer Forsblom och Daniel Junell till rösträknare och protokolljusterare för fullmäktigemötet.
  • bevilja Amy Rönnberg befrielse från sitt uppdrag som suppleant i fullmäktige under vårterminen 2015 och kallar in suppleant för att ersätta henne.
  • anteckna styrelsens preciserade handlingsprogram till kännedom.
  • välja Anna Nylund som ordförande för Havtornsutskottet.
  • bevilja Branko Lampi avsked från fullmäktiges valutskott och välja Ken Snellman som ny suppleant för Humanistiska listan.
  • välja Kajsa Karlsson till personlig suppleant för Cecilia Österlund och Siiri Simola till personlig suppleant för Bodil Lindberg i Åbo Akademis universitetskollegium för mandatperioden 10.2.2015–31.12.2015.
  • välja Milla Stenström till personlig suppleant för Robin Nyman i examensnämnden vid Åbo Akademi för mandatperioden 10.2.2015–31.12.2015.
  • bevilja specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår för EnTech r.f.