FÖRVALTNINGSORGAN: Ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek
POST: En studentrepresentant
FÖR PERIODEN: 6.2.2015–31.12.2017
SISTA ANSÖKNINGSTID: torsdagen 5.2.2015 kl. 23.59.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:

I instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sibeliusmuseum och Sjöhistoriska institutet stadgas följande om bibliotekets ledningsgrupp:

7 §

Inom dess verksamhetsområde handhas bibliotekets förvaltning av en ledningsgrupp och överbibliotekarien. Ledningsgruppen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Ledningsgruppen består av överbibliotekarien som ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Ledningsgruppen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig.

8 §

Bibliotekets ledningsgrupps uppgifter är att:

 1. besluta om riktlinjer för bibliotekets verksamhet
 2. utse vice direktör för biblioteket
 3. ta initiativ och göra framställningar för att utveckla biblioteket
 4. göra framställning rörande bibliotekets ekonomi
 5. yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal vid biblioteket för längre än ett år, samt
 6. handha övriga ärenden av betydande vikt för biblioteket.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar.Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

VAL: Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 6.2.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST
torsdagen 5.2.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 • Följ denna länk.
 • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
 • Nu finns alternativet “Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
 • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Hit kommer alltså allting om varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget.
 • Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.