Ärade Kansler, Rektor, Prorektorer, Studenter, mina Damer och Herrar

Åbo Akademi står inför ännu ett läsår, ett läsår med många utmaningar såväl för studenter som personal. Åbo Akademi har ända sedan sitt grundande haft som sin uppgift att erbjuda högklassig utbildning på svenska. Därför är det oerhört viktigt att hela tiden utvärdera och utveckla sin verksamhet. Det är i en sådan process akademin är nu.  Processen med den nya organisationsstrukturen och de bredare kandidatutbildningarna är viktiga och en central del av utvecklingen för framtiden.

Jag står framför er idag och talar om utveckling. Ett behov att utveckla Åbo Akademi som en helhet. Vilket är då studenternas ansvar i utvecklandet av universitetet? Mitt budskap till er, bästa studenter är: Ifrågasätt. Kräv. Bidra. Tacka. Bidra helhjärtat med ert eget arbete, er insyn, och era frågor. Kräv kvalitet och tveka inte att göra er röst hörd. Men glöm inte heller att tacka då era frågor besvaras och krav bemöts.

En evig fråga då man diskuterar utveckling och förbättring är resurser, eller snarast avsaknaden av dem. Åbo Akademi, som alla andra universitet i Finland, lever under en konstant, motsägelsefull press. Samtidigt som man skall försöka utbilda allt fler och snabbare, utökas inte anslagen för att kunna göra det. Hur kan man fylla dessa krav, utan att något inom själva utbildningen och kvaliteten blir lidande? Den finska högskolepolitiken brister tydligt på denna punkt, vilket redan i sig är ett underligt hasardspel från statsmaktens sida. Besluten görs utan större bekymmer om vilka konsekvenser de kan ha för den finländska utbildningens framtid.

Besluten som statsmakten gjorde i budgetmanglingarna på våren skapar oro hos oss studerande och vi befarar att de kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten på vår utbildning. Man beslöt att halvera universitetsindexet samtidigt som universiteten måste konkurera allt hårdare om finansieringen från staten.  Den finländska högskolepolitiken drivs idag på kort sikt, även om man nog gör halveringen av indexet lindrigare med ett engångstillägg, vilket ger visst hopp för framtiden.

Det som också ger hopp för framtiden, är att inbesparingen på hyresbidraget till Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) halverades. Detta visar att beslutsfattarna insett hur viktigt det är att studenterna är friska och orkar i arbetslivet i framtiden.  Det gör man med en fungerande studenthälsovård.

Er nya studenter vill jag gratulera för ett bra val av studieplats och samtidigt önska er lycka till. Kom ändå ihåg att studietiden är mycket annat än vägen till examen. Delta i beslutsfattandet, ställ upp i fakultetsrådsval och kårval, aktivera er i studentkåren och specialföreningarna! På det viset blir ni aktiva medlemmar av universitetssamfundet, får värdefulla erfarenheter och har möjlighet att påverka er utbildning och framtid.

Åbo Akademi må vara ett litet universitet, men däri finns också vår styrka. Genom att jobba målmedvetet kan vi – studerande och personal tillsammans – göra Åbo Akademi till ett av de ledande universiteten i Norden.

Slutligen vill jag önska studerandena lycka till med studierna, önska personalen ork och tålamod med de administrativa förändringar som ännu väntar och inspiration till att höja undervisningens kvalitet. Därtill hoppas jag på ett fortsatt gott samarbete med Rektor och förvaltningen. Med dessa ord vill jag önska er alla ett intressant, givande och akademiskt framgångsrikt läsår 2014-15!

Tack!