FÖRVALTNINGSORGAN: Institutionsrådet vid Rättsvetenskapliga institutionen

POST: En suppleant

FÖR PERIODEN: 7.10.2014–31.12.2014

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: Söndag 5.10.2014 kl. 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Institutionsrådet vid Rättsvetenskapliga institutionen leder institutionen tillsammans med prefekten. Institutionsrådet fattar beslut i bl.a. dessa ärenden:

  • Institutionens undervisningsplan och kurser
  • Vem som anställs på institutionen
  • Hur institutionen använder sina pengar
  • På vilka grunder nya studenter ska antas
  • Annat som berör utbildningen och examina

Studentrepresentanterna har en viktig uppgift att framföra studerandenas åsikt i de olika ärendena. Mera information om institutionsrådets uppgifter i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 8 §.

Institutionsrådet består av sex medlemmar och lika många suppleanter. Studenterna har två ordinarie medlemmar och två suppleanter. Mera information om institutionsrådets sammansättning.

Valbara som studentrepresentanter är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar och som har sin primära studierätt vid Rättsvetenskapliga institutionen. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Representanten väljs på kårfullmäktiges möte 7.10.2014, kårfullmäktiges valutskott bereder ärendet 6.10.2014.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST SÖNDAG 5.10. kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi. Motivera din ansökan i det för ändamålet ämnade fältet och ange också relevant meriterande erfarenhet t.ex. från verksamhet inom ämnesförening eller från annat förvaltningsorgan eller arbetsgrupp inom ÅA. Meddela också ditt matrikelnummer. Logga in på sidan halloped.fi med ditt ÅA-användarnamn, välj Åbo Akademi och rätt förvaltningsorgan och ansökning och fyll i din ansökan genom att trycka på “Skicka ansökan”. (Du kan ignorera fältet “Vem vill du bli suppleant för?”).

NÄRMARE INFORMATION: högskolepolitisk expert Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.

ORT OCH DATUM: Åbo 22.9.2014